Members Relations

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์

1. Download แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกพรรค ( มีให้เลือก 2 รูปแบบ )

ใช้สำหรับโปรแกรมรูปภาพทั่วไป
ใช้กับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกพรรคให้ครบถ้วน

ส่ง

  • 2.1 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (รูปปัจจุบัยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
  • 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 2 ชุด
  • 2.3 สำเนาหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติ กรณีมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
         หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ยืนยันแทนได้ จำนวน 2 ชุด
  • 2.4 ลายพิมพ์นิ้วมือ

ส่งมาที่ :

พรรคประชาธิปัตย์ (ฝ่ายทะเบียนสมาชิกพรรค)
67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400

3. เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนทางพรรคจะจัดส่งบัตรประจำตัวสมาชิกพร้อมใบตอบรับการเป็นสมาชิกพรรค ให้กับท่านตามที่อยู่ที่ท่านระบุ

*หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนสมาชิกพรรค โทร : 02-270-0036 ต่อ 134