ส.ส.สัดส่วน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 03 ส.ค. 2507
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
เว็บไซต์ : www.abhisit.org
อีเมล์ : abhisit@abhisit.org
Blog : www.abhisit.org

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มัธยมศึกษา : โรงเรียนอีตัน ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี : สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ, สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : สาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย อ๊อกซฟอร์ดประเทศอังกฤษ, ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาเอก : นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 (สาธร, ยานนาวา, บางคอแหลม พ.ศ.2535/1, 2535/2) กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 (ดินแดน, ห้วยขวาง, พระโขนง, คลองตัน) กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2550 (23 ธ.ค.50)สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วนกลุ่ม 6 พรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2535-2537 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2537-2538 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
 • พ.ศ. 2538-2539 ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2538-2540 โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2540-2544 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบ
  - กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  - กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
  - กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
  - กำกับสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • พ.ศ. 2541 ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 • พ.ศ. 2542 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2548 – 23 กุมภาพันธ์ 2549 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
 • 5 มีนาคม 2548 – ปัจจุบัน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • 27 กุมภาพันธ์ 2551 – 16 ธันวาคม2551 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
 • 17 ธันวาคม 2551- 10 สิงหาคม 2554  อดีตนายกฯรัฐมนตรีคนที่ 27
 • 3 กรกฎาคม 2554  – ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • 16 กันยายน  2554 –2556 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ  ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ปี 2535 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)
 • ปี 2536 ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • ปี 2538 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
 • ปี 2540 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • ปี 2541 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • ปี 2542 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ย้อนกลับ