ส.ส.สัดส่วน

นายอิสรา สุนทรวัฒน์

นายอิสรา สุนทรวัฒน์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 20 มิ.ย. 2513
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[

ย้อนกลับ