ส.ส.สัดส่วน

นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์

นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 04 มิ.ย. 2483
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการทำงาน

  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ (เลื่อนแทน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
  • ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

ย้อนกลับ