ส.ส.สัดส่วน

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 17 ก.ย. 2508
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
เขตเลือกตั้ง : กรุงเทพมหานคร เขต4

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : สาธิตรามคำแหง
มัธยมศึกษา : ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
ปริญญาตรี : นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • พ.ศ.2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.2549 สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ลำดับที่ 18 (คนสุดท้าย)
 • กรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551
 • โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณปี 2552
 • โฆษกคณะกรรมาธิการสามัญการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎรปี 2551
 • เลขานุการ คณะกรรมาธิการสามัญการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎรปี 2552
 • โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
 • คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน พรรคประชาธิปัตย์
 • รองโฆษก พรรคประชาธิปัตย์
 • นิสิตเก่าดีเด่น คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๒

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • พ.ศ. 2552 - ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

ย้อนกลับ