ส.ส.สัดส่วน

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 21 ก.ย. 2483
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
เว็บไซต์ : www.drkalaya.com
อีเมล์ : drkalaya.dp@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนวัดใหม่และโรงเรียนวัดใหญ่สีคิ้ว
มัธยมศึกษา : โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา โรงเรียนสตรีวรนาถ เทเวศร์ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปริญญาตรี : วิทยาศาตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : สาขานิวเคลียร์ฟิสิกส์ อิมพีเรียล คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ปริญญาเอก : สาขานิวเคลียร์ฟิสิกส์ อิมพีเรียล คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ประวัติการทำงาน

 • ด้านการศึกษา
  • ปี 2513 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปี 2538 - 2551 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (สถาบันราชภัฏสวนดุสิตเดิม)

 • ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • ปี 2528 - 2540 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
  • ปี 2529 - 2543 ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหาร “ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ”(NECTEC)กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
  • ปี 2540 - 2553 กรรมการสภาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
  • ปี 2545 - 2547 อุปนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ด้านสังคม
  • ปี 2534 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
  • ปี 2539 - 2543 ประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย
  • ปี 2540 - 2542 นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ปี 2544 - 2549 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ และประธานกรรมการจัดหาทุน ในการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

 • ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
  • ด้านการศึกษา
   • ปี 2520 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
   • ปี 2529 - ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ 
   • ปี 2553 กรรมการมูลนิธิวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  • ด้านสังคม 
   • ปี 2525 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและประธานศูนย์การเรียนรู้พิเศษ “ประภาคารปัญญา” มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
   • ปี 2544 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนในประเทศไทย (C.C.F.)ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  • รางวัลที่ได้รับ 
   • * สตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 มิถุนายน 2557) 

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 • ปี 2544 - 2557 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
 • ปี 2546 - 2548 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • ปี 2544 - 2549 ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสารสนเทศสื่อสารและคมนาคม
 • ปี 2548 รองประธานคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ…..
 • ปี 2548 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ….
 • ปี 2548 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ….
 • ปี 2548 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ….
 • ปี 2548 คณะทำงานด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร และการคมนาคม พรรคประชาธิปัตย์
 • ปี 2548 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการกิจการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์
 • ปี 2548 - 2550 กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร
 • ปี 2549 - 2550 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • ปี 2550 ประธานคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและระบบนิเวศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • ปี 2550 ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 • ปี 2551 รองประธานกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. .... 
 • ปี 2551 รัฐมนตรีเงากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พรรคประชาธิปัตย์ 
 • ปี 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร 
 • ปี 2551 - 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรดเกล้าฯ 20 ธันวาคม 2551-6 มิถุนายน 2553) 
 • ปี 2551 - 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 8 
 • ปี 2551 - 2554 กรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา(IPU) 
 • ปี 2551 - 2554 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหราชอาณาจักร 
 • ปี 2553 - 2554 รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... 
 • ปี 2553 - 2554 กรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร 
 • ปี 2553 - 2554 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ... 
 • ปี 2554 - 2556 ประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ 
 • ปี 2554 - 2556 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย 
 • ปี 2554 - 2556 รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย 
 • ปี 2554 - 2556 กรรมาธิการที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร 
 • ปี 2554 - 2557 อุปนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (5 ธันวาคม 2552)
 • มหาวชิรมงกุฎ (5 ธันวาคม 2551)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (5 ธันวาคม 2547)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (5 ธันวาคม 2545)
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (5 ธันวาคม 2544)
 • ตติยจุลจอมเกล้า (5 พฤษภาคม 2530)
 • จตุถจุลจอมเกล้า (5 พฤษภาคม 2527)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น5 (11 กรกฎาคม 2521)

ย้อนกลับ