ส.ส.สัดส่วน

นายถวิล ไพรสณฑ์

นายถวิล ไพรสณฑ์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 08 ส.ค. 2480
ที่อยู่ : 141/19 ซอยชื่นประชา ถนนประชาชื่น เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 02-5860113
โทรสาร : 02-5860377

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : ร.ร. บ้านนาวา อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษา : ร.ร. มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : รป.ม. นิด้า, MPA Syracuse USA.
อื่น ๆ : ประกาศนียบัตร รัฐศาสนศาสตร์ สถาบัน ISS /กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • พ.ศ.2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กทม.
 • พ.ศ.2535/1, 2535/2,2538 และ2539 อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกทม.4 สมัย
 • พ.ศ.2538 อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2535 อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 • พ.ศ.2515-2525  หัวหน้าเขต, ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.2545 อดีต สมาชิกวุฒิสภานครศรีธรรมราช
 • รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ศ.2526,2529 อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครศรีธรรมราช 2 สมัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • มหาวชิรมงกุฎ

ย้อนกลับ