ส.ส.สัดส่วน

นายโกวิทย์ ธารณา

นายโกวิทย์ ธารณา

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 05 ม.ค. 2494
ที่อยู่ : 46 ซ.เพชรเกษม 62/4 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
เขตเลือกตั้ง : กรุงเทพมหานคร เขต11

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : ร.ร.วัดรางบัว
มัธยมศึกษา : การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปริญญาโท : คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อื่น ๆ : หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยผู้บริหารการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, หลักสูตร กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคม สันติสุข รุ่น1 (4.ส.1) สถาบันพระปกเกล้า, หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2537 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 • ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ( นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) 
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสุทัศน์ เงินหมื่น) 
 • พ.ศ. 2538 , 2539-2543 และพ.ศ. 2550 ปัจจุบัน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2538 , 2543 และ 2553 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ 
 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • ประธานรุ่นหลักสูตร นักบริหารสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (นบ.สก.)   
 • ประธานอนุกรรมาธิการการกีฬาและการก่อสร้างสนามกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 
 • ที่ปรึกษาคณะทำงานฝ่ายนโยบาย กทม. พรรคประชาธิปัตย์ 
 • ที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพบางแค

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ย้อนกลับ