ส.ส.สัดส่วน

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 28 ก.พ. 2497
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
อีเมล์ : ongart@democrat.or.th

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท : สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2540, สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อื่น ๆ : FIL.STUD.STATSKUNSKAP UPPSALA UNIVERSITY,SWEDEN, INTYG "TURISTERNA" LINNEA SKOLAN,SWEDEN ,CERTIFICATE "POLITICAL STRATEGIES" ACADEMIA INTERNACIONAL LIBERDADE E DESENVOLVIMENTO, PORTUGAL,CERTIFICATE "POLITICAL COMMUNICATION" COUNCIL OF ASIAN LIBERALS AND DEMOCRATS(CALD),PHILIPPINES, ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 10, ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า, ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า, ประกาศนียบัตร"สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1" วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ประกาศนียบัตร"มัคคุเทศก์อาชีพ"มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ครม.อภิสิทธิ์ ร5) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ 4 สมัย(พ.ศ.2539,2544,2548,2550)
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(เงา)
 • เลขานุการส่วนตัวนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย)
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย,โฆษกกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
 • รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
 • กรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร พรรคประชาธิปัตย์
 • กรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์
 • ประธานคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์กรรมการอำนวยการกิจการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์
 • ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา พรรคประชาธิปัตย์
 • SECRETARY,COUNCIL OF ASIAN LIBERALS AND DEMOCRAT(CALD)
 • MINISTER,ASIA PACIFIC PALIAMENTARIANS UNION(APPU)
 • ประธานคณะกรรมการกลุ่มมิตรภาพ ไทย-คิวบา รัฐสภา
 • รองประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
 • รองประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
 • โฆษกคณะกรรมาธิการการสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร
 • ผู้ชำนาญการ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร สภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจประสานงานกรณีคนงานไทยเสียชีวิต โดยไม่ทราบสาเหตุ(โรคไหลตาย)ในต่างประเทศ(คณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับ กระทรวงมหาดไทย)
 • ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง
 • ประธานคณะกรรมการวิสามัญแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร
 • ประธานคณะกรรมการการวิสามัญศึกษา เรื่องแผ่นดินไหว
 • ประธานคณะกรรมการการวิสามัญศึกษา เรื่องแผ่นดินถล่ม
 • ประธานคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาสอบสวนการดำเนินกิจการของสถานธนานุบาล
 • ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปรับปรุงแก้ไข ผังเมืองรวม กทม.
 • รองประธานคณะอนุกรรมดารพิจารณาศึกษาปัญหาหาบแร่-แผงลอย
 • รองประธานคณะกรรมการสามัญเศรษฐกิจ การคลังและการส่งเสริมอาชีพ สภากรุงเทพมหานคร
 • โฆษกสภากรุงเทพมหานคร
 • สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 1 สมัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2551 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • พ.ศ. 2542 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

ย้อนกลับ