ส.ส.สัดส่วน

นายอาคม เอ่งฉ้วน

นายอาคม เอ่งฉ้วน

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 05 ม.ค. 2494
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
อีเมล์ : angchuan@democrat.or.th
เขตเลือกตั้ง : กระบี่ เขต1

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สาขาฟิสิกซ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน ปี 2519
ปริญญาโท : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
  • พ.ศ. 2526, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544,2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่
  • พ.ศ. 2542 รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • พ.ศ. 2540 รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ. 2535 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
  • พ.ศ. 2532 ผช.เลขานุการ รมว.กระทรวงมหาดไทย
  • พ.ศ. 2531 ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  • พ.ศ. 2529 ผช.เลขานุการ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • พ.ศ. 2540 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ย้อนกลับ