ส.ส.สัดส่วน

นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์

นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 16 เม.ย. 2515
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
เขตเลือกตั้ง : พังงา เขต1

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษา : โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2556 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
  • พ.ศ. 2544, 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา 
  • ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ จ.พังงา) 
  • ประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดพังงา เขต 2

ย้อนกลับ