ส.ส.สัดส่วน

นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์

นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 20 ส.ค. 2482
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 7
 • สมาชิกวุฒิสภา ตำแหน่ง รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง
 • พ.ศ. 2529-2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง 4 สมัย
 • พ.ศ. 2539-2543 สมาชิกวุฒิสภา
 • พ.ศ. 2543-2549 สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอ่างทอง 
 • ประธานกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
 • ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
 • รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฎ
 • มหา ปรมาภรณ์ช้างเผือก

ย้อนกลับ