ส.ส.สัดส่วน

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 24 มิ.ย. 2487
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
อีเมล์ : trairong@democrat.or.th

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก : สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2529 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา
 • พ.ศ. 2524-2529 สมาชิกวุฒิสภา
 • พ.ศ. 2531-2534 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2535-2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2537-2538 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ศ. 2540-2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • พ.ศ. 2542 รองนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีเงาว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พ.ศ. 2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 8
 • พ.ศ. 2553 รองนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2531มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ย้อนกลับ