ส.ส.สัดส่วน

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 30 มี.ค. 2504
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086
เว็บไซต์ : http://www.apirak.org/

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปริญญาตรี : ปริญญาตรี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท : ปริญญาโท - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (การบริหารการตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาเอก : ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการพัฒนาการปกครอง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อื่น ๆ : ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหาร (AMP - General Management) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2545-2547 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด
 • พ.ศ. 2543-2545 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2537-2543 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย 
 • พ.ศ. 2537-2543 - กรรมการ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
 • พ.ศ. 2536-2537 - ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และการขาย ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เป๊ปซี่ - โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

ประวัติการทำงานด้านการเมือง

 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (มกราคม 2552 - พฤศจิกายน 2553)
  • มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของรัฐบาล โดยร่วมในองค์ประกอบคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เพื่อเร่งรัดโครงการตามนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อประชาชน เป็นผู้มีบทบาทหลักในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศไทยเสนอต่อนายกรัฐมนตรี รวมทั้งผลักดันงานด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายด้านการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ทั้งจากเหตุอุทกภัยและจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา

  • ได้รับแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีให้เป็นคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ 
   • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
   • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
   • กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ 
   • กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
   • รองประธานกรรมการ คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม
   • รองประธานคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ

อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

     จากการเลือกตั้ง 2 สมัย

 • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 16 (จากการเลือกตั้งชนะในทุกเขต ด้วยคะแนน 991,018 คะแนน เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551)
 • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 15 (จากการเลือกตั้ง ด้วยคะแนนเสียง 911,441 คะแนน เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547)

ตำแหน่งทางการเมือง

 • รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 1 ( ปี พ.ศ. 2548-2551)
 • ประธานคณะกรรมการอำนวยการกิจการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2553
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554

ตำแหน่งทางสังคม

 • ประธานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ
 • นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗)
 • กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗)

เกียรติประวัติ

 • รางวัล โล่มารวยผดุงสิทธิ์ - ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ใช้คุณธรรมนำ ความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๕๒
 • ทูตพิทักษ์สิทธิเด็กแห่งปี ๒๕๕๑ โดยเครือข่ายคณะทำงานด้านเด็ก
 • รางวัลเอกบุรุษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
 • รางวัลครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 • ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓
 • ศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ย้อนกลับ