ส.ส.สัดส่วน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 15 มี.ค. 2499
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Jurin.Aoodda
อีเมล์ : Jurin@democrat.or.th
Blog : http://twitter.com/#!/aoodda

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา จังหวัดพังงา (สอบได้ที่ 1 ของจังหวัด)
มัธยมศึกษา : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ และการวางแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2529 , 2531 , 2535/1 , 2535/2 , 2538 , 2539 , 2544 , 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา
 • พ.ศ. 2529 - 2531 เลขานุการคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
 • พ.ศ. 2531 เลขานุการ รมว.กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2532 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2533 เลขานุการ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พ.ศ. 2532 – 2535โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2535 รมช.กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ. 2537 รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พ.ศ. 2539 - 2540 ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน
 • พ.ศ. 2540 - 2543 ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล
 • พ.ศ. 2540 - 2543 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี 
 • พ.ศ. 2544 - 5 ม.ค.48 ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
 • พ.ศ. 2548 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการสภา สภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2546 - 2554 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วนโซน 8
 • 20 ธันวาคม 2551 - 17 มกราคม 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • 18 มกราคม 2553 - 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ

ผลงาน

 • พ.ศ. 2529 ได้รับเลือกเป็น ส.ส.ดาวรุ่ง (ส.ส. ใหม่ดีเด่น) โดยสื่อมวลชนสายรัฐสภา
 • พ.ศ. 2530 ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยให้เป็นคณะกรรมาธิการดีเด่น
  กรณีทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ จากสหรัฐอเมริกาของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2533 ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี ของการสถาปนสถาบัน
 • พ.ศ. 2534 ได้รับเลือกตั้งเป็นศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • พ.ศ. 2537 ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี ของการสถาปนสถาบัน 
 • พ.ศ. 2545 นักศึกษาเก่าดีเด่นของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (เนื่องในโอกาสโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ครบรอบ 120 ปี)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2538 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
11/08/2011

ย้อนกลับ