ส.ส.สัดส่วน

นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์

นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 03 มี.ค. 2490
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086
อีเมล์ : chamni@democrat.or.th

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณทิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA), ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.รามคำแหง ปี 2536

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2518, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2533 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2535 ประธานคณะกรรมาธิการ การปกครอง สภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2538 - 2539 ประธานคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ สภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2544 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2548 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2535 - 2537 รมช.กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2540 - 2544 รมช.กระทรวงมหาดไทย 
 • พ.ศ. 2537 - 2550 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วนโซน 8
 • พ.ศ.2551 รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • พ.ศ. 2554  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ปัจจุบัน

 • รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ 
 • รองนายกรัฐมนตรีเงา
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัดที่ 8
 • ประธานที่ปรึกษากรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2540 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
11/08/2011

ย้อนกลับ