ส.ส.สัดส่วน

นายบุรณัชย์ สมุทรักษ์

นายบุรณัชย์ สมุทรักษ์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 16 ส.ค. 2509
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา : โรงเรียน สาธิต มศว.ปทุมวัน
ปริญญาตรี : แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาศัลยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองด้านสาธารณสุขและนโยบายสังคม มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2540 ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาล ชวน หลีกภัย 2
 • พ.ศ. 2544
  • ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 39 แต่ไม่ชนะการเลือกตั้ง
  • เลขานุการผู้นำฝ่ายค้าน (นายชวน หลีกภัย) ในสมัยรัฐบาลทักษิณ 1
  • รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2547 ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านสาธารณสุข (ผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน)
 • พ.ศ. 2548
  • ชนะเลือกตั้งได้เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ จากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548
  • คณะทำงานด้านสาธารณสุข พรรคประชาธิปัตย์
  • น.พ.บุรณัชย์ สมุทรักษ์ และคณะพรรคประชาธิปัตย์ ได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เป็น 1 ใน 5 ฉบับที่ได้เสนอต่อ สภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2549 ได้รับมอบหมายจากพรรคประชาธิปัตย์ให้ดูแลการเลือกตั้ง ในพื้นที่ จังหวัดอยุธยาและอ่างทอง
 • พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 6
 • พ.ศ. 2551
  • รัฐมนตรีเงาช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • โฆษกพรรค
 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ช.)

ย้อนกลับ