ส.ส.สัดส่วน

ผศ.ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา

ผศ.ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 20 ก.ย. 2496
ที่อยู่ : 70/19 หมู่บ้านวิรากร ถ.สายเอเซีย ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์ : 086-9621006

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนบ้านบูกิต อ.เจาะไอร้อง จ. นราธิวาส
มัธยมศึกษา : มธัยมตอนต้น โรงเรียนสุไหงโกลก จ.นราธิวาส /มธัยมตอนปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเคลลี่ ประเทศอินเดีย
ปริญญาเอก : เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเคนท์ ประเทศอังกฤษ

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
  • พ.ศ. 2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วนโซน 8
  • อนุกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  • โฆษกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
  • เลขาธิการคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร
  • คณะกรรมาธิการอาเซียน (AIPO) สภาผู้แทนราษฎร
  • ข้าราชการอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
  • ที่ปรึกษา ศอ.บต. 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก

ย้อนกลับ