ส.ส.สัดส่วน

นายชวน หลีกภัย

นายชวน หลีกภัย

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 28 ก.ค. 2481
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์ : www.chuan.org

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง
มัธยมศึกษา : โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ และโรงเรียนตรังวิทยา - โรงเรียนศิลปศึกษา เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม)
ปริญญาตรี : สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2505

ประวัติการทำงาน

 • ทนายความ
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยแรก) พ.ศ.2512
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สอง) พ.ศ.2518
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สาม) พ.ศ.2519
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สี่) พ.ศ.2522 
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่ห้า) พ.ศ.2526
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่หก) พ.ศ.2529
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่เจ็ด) พ.ศ.2531
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่แปด) พ.ศ.2535 (22 มี.ค.2535)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่เก้า) พ.ศ.2535 (13 ก.ย.2535)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบ) พ.ศ.2538 (2 ก.ค.2538)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบเอ็ด) พ.ศ.2539 (17 พ.ย.2539)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ (สมัยที่สิบสอง) พ.ศ.2544 (6 ม.ค.2544)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ (สมัยที่สิบสาม) พ.ศ.2548 (6 ก.พ.2548)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน (สมัยที่สิบสี่) พ.ศ.2550 (23 ธ.ค.2550)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ (สมัยที่สิบห้า) พ.ศ.2554(3 ก.ค.2554)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2518
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2519 
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2519
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2519
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2523
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2524
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2525 – 2526
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2526 – 2529
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2529 – 2531
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2531 – 2532
 • รองนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2533 – 26 ส.ค.2533
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2533 (ส.ค. – ธ.ค.2533)
 • นายกรัฐมนตรี คนที่ 20 พ.ศ.2535 (23 ก.ย.2535 - 20 ก.ค.2538)
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2538 (4 ส.ค.2538)
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2539 (21 ธ.ค.2539)
 • นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2540 – 2544 (9 พ.ย.2540 – 18 ก.พ.2544) 
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2540 – 2544 (14 พ.ย.2540 – 18 ก.พ.2544)
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2544 - 2546 (11 มี.ค.2544 – 4 พ.ค.2546)
 • หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2534 – 2546 (26 ม.ค.2534 – 4 พ.ค.2546)
 • ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน   

หน้าที่พิเศษอื่น

 1. ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. กรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ที่ปรึกษากรรมการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ตรัง

อื่นๆ

 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 17
 1. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2528
 2. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2530
 3. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ พ.ศ.2536
 4. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2537
 5. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ.2541
 6. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย San Marcos สาธารณรัฐเปรู พ.ศ. 2542
 7. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2545
 8. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2547
 9. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2549
 10. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2552
 11. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2552
 12. ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย พ.ศ.2555 
 13. ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ.2556
 14. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2557 
 15. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 •  พ.ศ.2522 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • พ.ศ.2523 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • พ.ศ.2524 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ.2525 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • พ.ศ.2539 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
 • พ.ศ.2541 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

 • พ.ศ.2536 Order of Sukatuna (Special Class), Raja สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 • พ.ศ.2542 Order of the Sun (Grand Cross) สาธารณรัฐเปรู
 • พ.ศ.2542 Grand Cross of the Order of Christ สาธารณรัฐโปรตุเกส
 • พ.ศ.2543 Jose Dolores Estrada, Batalla de San Jacinto (Gran Cruz) สาธารณรัฐนิการากัว
 • พ.ศ.2543 Romania’s Star - The High Cross ประเทศโรมาเนีย 
 • พ.ศ.2544 Grand Cross of the Order of the Dannebrog ประเทศเดนมาร์ก 

ย้อนกลับ