ส.ส.สัดส่วน

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 15 พ.ค. 2485
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี - โรงเรียนอำนวยศิลป์
ปริญญาตรี : สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2518, 2519, 2522, 2526, 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 • พ.ศ. 2544, 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 • พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 8
 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 • พ.ศ. 2519 รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ , เลขานุการ รมว.กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2522 - 2523 โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 
 • พ.ศ. 2523 - 2526 รมช.กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2526 - 2529 รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2529 - 2531 รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2531 - 2533 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2535 - 2538 รองนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2541 - 2543 ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2543 รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2546 - 2548 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2525 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ. 2526 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ย้อนกลับ