ส.ส.สัดส่วน

นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์

นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 25 มี.ค. 2487
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086
อีเมล์ : tirdpong@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนเทศบาลวัดมะเขือแจ้
มัธยมศึกษา : โรงเรียนตากวิทยาคม, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนสาระวิทยา
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2518, 2519, 2522, 2526, 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก 
 • พ.ศ. 2544, 2548, 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 • พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 1
 • พ.ศ. 2523 - 2526 โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 
 • พ.ศ. 2530 - 2547 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2531 - 2534 ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ. 2535 - 2538 ประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล
 • พ.ศ. 2538 - 2539 ประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน
 • พ.ศ. 2519 เลขานุการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2523 - 2526 ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2526 -2529 รมช.กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2529 - 2531 รมว.กระทรวงสาธารณสุข 
 • พ.ศ. 2535 - 2538 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2528 มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ. 2529 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ย้อนกลับ