ส.ส.สัดส่วน

นายไพฑูรย์ แก้วทอง

นายไพฑูรย์ แก้วทอง

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 18 ส.ค. 2479
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • พ.ศ.2551 รมว.กระทรวงแรงงาน
 • พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 2
 • พ.ศ. 2518, 2522, 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร
 • พ.ศ. 2540 รมช.กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ. 2537 รมว. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • พ.ศ. 2536 รมช. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • พ.ศ. 2535 รมช.กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ. 2531 รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2531 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • พ.ศ. 2532 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • พ.ศ. 2535 มหาวิชรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ. 2536 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ย้อนกลับ