ส.ส.สัดส่วน

นายวีระชัย วีระเมธีกุล

นายวีระชัย วีระเมธีกุล

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 08 ก.ค. 2510
ที่อยู่ : 31 ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา : โรงเรียนเซนคาเบรียล : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : BSBA จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท : MBA จากมหาวิทยาลัยคลาร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก : บัญชีดุษฎีบัณฑิต จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

  • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
  • พ.ศ. 2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย
  • พ.ศ. 2544 และพ.ศ. 2546 รองประธานคนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
  • พ.ศ. 2544 และพ.ศ. 2546 รองประธานคนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ
  • พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • พ.ศ. 2553 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
  • พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • พ.ศ. 2553 - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • พ.ศ. 2552 - มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)

ย้อนกลับ