ส.ส.สัดส่วน

นายกษิต ภิรมย์

นายกษิต ภิรมย์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 05 ธ.ค. 2487
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : คณะรัฐศาสตร์ (แผนกนิติศาสตร์) ปีที่หนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 17, B.Sc. in International Affair, School of Foreign Service, Georgetown University, Washington D.C. (Class of 1968)
ปริญญาโท : Diploma in International Relations, Institute of Social Studies, the Hague, the Netherlands
ปริญญาเอก : Master of Social Science, Institute of Social Studies, the Hague, the Netherlands
อื่น ๆ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 32

ประวัติการทำงาน

 • เข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อ 1 ตุลาคม 2511 ในฐานะข้าราชการชั้นผู้น้อยผ่านงานที่กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมสารนิเทศ กอง สปอ. 
 • ผู้อำนวยการกองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจ 
 • ผู้อำนวยการกองพาณิชย์และอุตสาหกรรม กรมอาเซียน 
 • ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวง 
 • รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ 
 • เลขานุการตรี/โท สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซส และคณะผู้แทนไทย ประจำประชาคมยุโรป (สหภาพยุโรป) 
 • เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (ดูแลภูมิภาคยุโรป) 
 • อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 
 • เอกอัครราชทูตไทย
  • ประจำกรุงมอสโก
  • ประจำกรุงจาการ์ตา
  • ประจำกรุงบอร์น/ เบอร์ลิน
  • ประจำกรุงโตเกียว
  • ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
 • ช่วยราชการที่กระทรวงพาณิชย์ (รมว.ชวน หลีกภัย)
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.ชวน หลีกภัย)
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นรม.ทักษิณ ชินวัตร) 
 • ผ่านงานด้านสารนิเทศ ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี รวมทั้งอาเซียน และสหภาพยุโรปด้านการเมือง ความมั่นคงระหว่างประเทศ(สปอ./สหประชาชาติ) ทั้งในแง่การส่งเสริมกำกับดูแล และการเจรจาต่าง
 • ผู้แทนประจำประเทศไทยขององค์กรที่ผู้มิกำไรมิใช่รัฐ Caux Round Table ส่งเสริมเรื่องธรรมาภิบาลและระบบทุนนิยมที่มศีลธรรม
 • ที่ปรึกษาผู้จัดการใหญ่ธนาคาร (2549) 
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา (2549) 
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญยกร่างกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (2550) 
 • ที่ปรึกษากรรมการ ปปช. (นายวิชา มหาคุณ) 2550 
 • อนุกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะที่ 1 (2550 - 2551)
 • พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ


รางวัล

 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ข้าราชการดีเด่น รางวัลครุฑทองคำ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2517 : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2520 : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ. 2525 : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ. 2530 : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2531 : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ. 2534 : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2536 : เหรียญจักรมาลา
 • พ.ศ. 2537 : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ
 • พ.ศ. 2542 : พ.ศ. 2545 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2544 : ชั้น Grand Cross ของ Order of Merit จาก ประเทศเยอรมัน (Das Grosse Verdienstkreuz mit Stem und Shulterbond)
 • พ.ศ. 2547 : ชั้น Grand Cordon ของ Order of the Rising Sun จาก ประเทศญี่ปุ่น

ย้อนกลับ