ส.ส.สัดส่วน

นายอลงกรณ์ พลบุตร

นายอลงกรณ์ พลบุตร

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 27 ธ.ค. 2499
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา : จบ ม.ศ.5 จากโรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
ปริญญาตรี : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อื่น ๆ : ประกาศนียบัตรผู้นำนักศึกษานานาชาติ กรุงมนิลา ฟิลิปปินส์ / ฮ่องกง, ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสื่อมวลชน สหรัฐอเมริกา, ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสื่อมวลชน ญี่ปุ่น, ประกาศนียบัตรพัฒนาผู้นำแรงงานของสหพันธ์แรงงานระหว่างประเทศมาเลเซีย, ประกาศนียบัตรพัฒนาผู้นำการเมือง โปรตุเกส

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ. 2535/2, 2538, 2544 , 2548 , 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2548-2551 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2546-2547 เลขาธิการสภาพรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตยแห่งเอเชีย (CALD)
 • พ.ศ. 2544-2548 กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน
 • กันยายน พ.ศ. 2543 กรรมการในคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2543 ประธานคณะกรรมการโครงการผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังและพืชอื่นๆ(โครงการเอทานอล)
 • พ.ศ. 2541-2544 เลขานุการนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2540-2541 เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2538-2539 กรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
 • พ.ศ. 2537 กรรมาธิการงบประมาณ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2552 : มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • พ.ศ. 2551 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ. 2546 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • พ.ศ. 2544 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • พ.ศ. 2538 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ย้อนกลับ