ส.ส.สัดส่วน

ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์

ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 26 ก.ย. 2496
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
อีเมล์ : samart2000@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง
มัธยมศึกษา : เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท : วิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) โดยทุนยูเสด (USAID)
ปริญญาเอก : วิศวกรรมโยธา สาขาการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร(พ.ศ.2551-2554)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 1 (สมัยเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550)
 • รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ที่ปรึกษาองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ (ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือเอดีบี องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น หรือ ไจก้า เป็นต้น)
 • ประธานสมาคมวิศวกรโยธาแห่งประเทศญี่ปุ่น(ประจำประเทศไทย)
 • ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการแปรรูปการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
 • เลขาธิการ สมาคมวิทยาการจราจราและขนส่งแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เลขาธิการ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายกสมาคมนักเรียนเก่าพัทลุง

เกียรติประวัติ

 • ได้รับรางวัลเกียรติยศจากประเทศฟิลิปปินส์ จากผลงานการเป็นที่ปรึกษาของธนาคารโลกเพื่อวางแผนแม่บทโครงข่ายถนน และรถไฟฟ้าในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 • ได้รับรางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีพ.ศ.2543 
 • ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2549

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2553 - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • พ.ศ. 2552 - ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

ย้อนกลับ