ส.ส.สัดส่วน

นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท

นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 05 เม.ย. 2495
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : สตรีกาฬสินธุ์ อนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์
มัธยมศึกษา : ม.ศ. 5 (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ บัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • พ.ศ.2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 3
 • อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
 • ข้าราชการประจำกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 •  ผู้ประสานงานขบวนผู้หญิงกับการปฏิรูปการเมือง
 • ประธานสมาคมส่งเสริม สิทธิและความเสมอภาค
 • คณะกรรมาธิการยกร่าง รัฐธรรมนูญปี 2550 กรอบที่ 1 (สิทธิ เสรีภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและการปกครองท้องถิ่น) 
 • ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • นักสิทธิมนุษยชน
 • ที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สถาบันพระปกเกล้า

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • ประถมาภรณ์ มงกุฎไทย

ย้อนกลับ