ส.ส.สัดส่วน

นายวิฑูรย์ นามบุตร

นายวิฑูรย์ นามบุตร

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 23 ก.ย. 2502
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
เว็บไซต์ : witoon@democrat.or.th

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2529
ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2540

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • 20 ธ.ค. 2551 - 3 ก.พ 2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • พ.ศ.2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 4
 • พ.ศ.2548 - 2551 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี
 • เลขานุการ รมว.กระทรวงคมนาคม
 • ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
 • พ.ศ. 2528 และ 2533 สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี
 • ทนายความ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)

ย้อนกลับ