ส.ส.สัดส่วน

นายภุชงค์ รุ่งโรจน์

นายภุชงค์ รุ่งโรจน์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 30 ธ.ค. 2486
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : ชลราษฎรอำรุง จ. ชลบุรี
มัธยมศึกษา : อำนวยศิลป์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์ สาขาปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
  • พ.ศ. 2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 5
  • นายกเทศมนตรีชะอำ จ.เพชรบุรี
  • พ.ศ.2549 สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรี
  • รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ด้านสืบสวนสอบสวน) (กกต.)
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, สุราษฎร์ธานี, ปทุมธานี 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • เหรียญจักรพรรดิมาลา
  • มหาวชิรมงกุฎ
  • มหาปรมาภรณ์ ช้างเผือก
  • เหรียญ จักรพรรดิมาลา

ย้อนกลับ