ส.ส.สัดส่วน

ดร.ประกอบ จิรกิติ

ดร.ประกอบ จิรกิติ

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 07 พ.ย. 2496
ที่อยู่ : 9/30 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : U.of Missouri - Rolla ,U.S.A.
ปริญญาเอก : U.of Missouri - Columbia,U.S.A.

ประวัติการทำงาน

  • รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • พ.ศ. 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
  • พ.ศ. 2543 ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภา
  • พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มจังหวัดที่ 6
  • พ.ศ. 2551 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  • พ.ศ. 2552 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
  • ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

ย้อนกลับ