ส.ส.สัดส่วน

นายชวนนท์  อินทรโกมาลย์สุต

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
อีเมล์ : chavanond@democrat.or.th

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มัธยมศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เศรษฐศาสตร์การพัฒนา Yale University, USA ,การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม School of Forestry and Environmental Studies, Yale University

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ.2540-2549 : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
  • พ.ศ.2549-2551 : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • พ.ศ.2552-2554 : เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  • พ.ศ.2554-ปัจจุบัน :  โฆษกพรรคประชาธิปัตย์

ย้อนกลับ