รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2551

๒. การประชุมต่าง ๆ ตามข้อบังคับพรรค

๒.๑ การประชุมใหญ่ของพรรค ๒ ครั้ง

๒.๑.๑ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต
          เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๐ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๐

          ก. รับรองฐานะการเงินและงบดุลของพรรค ปี ๒๕๕๐

          ข. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีของคณะกรรมการบริหารพรรค
               นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
               บริหารพรรค ในรอบปี ๒๕๕๐ ให้ที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบ พอสรุปได้ดังนี้

๒.๑.๒ การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต
          เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๑ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๑

          ก. ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๕๒
               ตามแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี ของพรรค ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑ และ
               กกต.ตอบรับเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑

          ข. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

          ค. กล่าวปราศรัยกับสมาชิกพรรค นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคได้กล่าวปราศรัยกับองค์ประชุม
               พอสรุปได้ว่า ตลอด ระยะเวลา ๓ ปี ที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ได้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านด้วยความเต็มใจ และ
               ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการรักษา ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน แม้ว่าจะประสบ กับ อุปสรรค
               และปัญหานานัปการก็ตาม ซึ่งจากนี้ไปภารกิจของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นี้ คือ ต้องเข้าไปกอบกู้
               ประเทศชาติบ้านเมืองจากวิกฤตทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา สังคม และ ปัญหาการเมือง
               โดยการมุ่งมั่นที่จะเข้าไปทำงานเป็นฝ่ายบริหารให้กับประเทศชาติ และ ประชาชนในฐานะ รัฐบาลที่ดีของคนไทย
               และประเทศไทย ตามวิถีทางที่เป็นอุดมการณ์พื้นฐาน ของพรรคประชาธิปัตย์นั่น คือ บนแนวทางของ
               วิถีทางของรัฐสภา และระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ๑๔ ครั้ง

๒.๒.๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ (ชุดเก่า)
          มติที่ประชุม
          ๑. อนุมัติสมาชิกใหม่
          ๒. อนุมัติผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ๓. รับทราบการจัดตั้ง ครม. เงาของพรรค
          ๔. รับทราบประเด็นการแก้ไขข้อบังคับพรรค

๒.๒.๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ (ชุดเก่า)
          มติที่ประชุม
          ๑. อนุมัติผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ๒. รับหลักการของการกำหนดค่าบำรุงสมาชิกไว้ ๒๐ บาทต่อปี
          ๓. อนุมัติให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์
          ๔. อนุมัติในหลักการของการจัดตั้งสถาบันประชาธิปัตย์
          ๕. รับทราบโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเยาวชน
          ๖. รับทราบนโยบายรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ฉบับภาษาอังกฤษ

๒.๒.๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ (ชุดเก่า)
          มติที่ประชุม
          ๑. ยืนยันมติของคณะกรรมการบริหารพรรคที่อนุมัติผู้สมัคร นายก อบจ.กระบี่
          ๒. มอบกมายให้ ส.ส.วิรัช ร่มเย็น ติดตามเรื่อง กกต.แก้ไขระเบียบว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น
          ๓. อนุมัติผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ๔. เห็นชอบให้มีการประชุมใหญ่ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
          ๕. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ชุดเดิมที่มี นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นประธาน
               เป็นคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๐ โดยประธานสามารถแต่ง ตั้งกรรมการเพิ่มเติมได้
               ตามความเหมาะสม
          ๖. เห็นชอบระเบียบวาระการประชุมใหญ่
          ๗. มอบหมายให้รองหัวหน้าพรรคภาคในแต่ละภาคไปดำเนินการคัดเลือกสมาชิกภาคละ ๑๐ คน โดยเป็นชาย ๕ คน
               เป็นหญิง ๕ คน
          ๘. เห็นชอบองค์ประชุมใหญ่ตามที่ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบ
          ๙. เห็นชอบในหลักการของการแก้ไขข้อบังคับพรรค โดยมอบหมายให้รองเลขาธิการพรรค ถาวร เสนเนียม รับ
               ข้อสังเกตในเรื่องถ้อยคำและข้อสรุปของที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ ไปพิจารณา
          ๑๐.เห็นชอบแต่งตั้งให้ นางอานิก อัมระนันทน์ เป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์
          ๑๑.รับทราบเรื่องการจัดหารายได้เข้าพรรค
          ๑๒.รับทราบการลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)

๒.๒.๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ (ชุดเก่า)
          มติที่ประชุม
          ๑. อนุมัติผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ๒. ให้การรับรองงบการเงินประจำปี ๒๕๕๐ ของพรรค
          ๓. เห็นชอบยุทธศาสตร์ของพรรคใน ๔ ปี ตามที่เลขาธิการพรรคเสนอ โดยให้ไปดำเนินการปรับปรุงถ้อยคำแล
               เพิ่มเติมยุทธศาสตร์ในอีกหลายเรื่องตามความเห็นของที่ประชุม
          ๔. อนุมัติให้เลขาธิการพรรคจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ๒๕๕๑ ของพรรค
          ๕. เห็นชอบจำนวนกรรมการของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่พรรคจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งในที่ ประชุมใหญ่
               ของพรรคดังนี้
               - คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค มีจำนวน ๙ คน
               - คณะกรรมการนโยบายพรรค ๑๕ คน
               - คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค มีจำนวน ๙ คน
          ๖. มอบหมายให้นายถาวร เสนเนียม ในฐานะผู้รับมอบหมายในการยกร่างแก้ไขข้อบังคับพรรค ไปดำเนินการ
               ยกร่างแก้ไขข้อบังคับพรรคตามข้อสรุปของที่ประชุม                                            

๒.๒.๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ชุดเก่า)
          มติที่ประชุม
          ๑. รับทราบเรื่องที่ ม.ล.อภิมงคล โสณกุล ขอลาออกจาการเป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการเยาวชน
          ๒. รับทราบเรื่องที่นายทะเบียนพรรคการเมือง(กกต.) ได้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค
               พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑
          ๓. อนุมัติในหลักการให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ประจำปั ๒๕๕๑ ในช่วง
               วันที่ ๑๕-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แต่หากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็มอบให้คณะกรรมการจัดเตรียม
               การประชุมใหญ่และเลขาธิการพรรคเป็นผู้ตัดสินใจตามที่เห็นสมควร
          ๔. เห็นชอบระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่เลขาธิการพรรคเสนอ
          ๕. เห็นชอบในหลักการของแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ๒๕๕๒ โดยมอบ
               อำนาจให้เลขาธิการพรรคและผู้อำนวยการพรรคเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
          ๖. เห็นชอบระเบียบพรรคประชาธิปัตย์ว่าด้วยการเลือกตัวแทนสมาชิกเป็นองค์ประกอบของที่ประชุมใหญ่พรรค
          ๗. เห็นชอบให้กำหนดจำนวนตัวแทนสมาชิกที่จะร่วมประชุมใหญ่ในครั้งนี้ เป็นภาคละ ๔ คน โดย เป็นผู้ชาย ๒ คน
               ผู้หญิง ๒ คน
          ๘. เห็นชอบระเบียบพรรคประชาธิปัตย์ว่าด้วยการประชุมใหญ่ของพรรค
          ๙. เห็นชอบให้ดำเนินการเรื่องสาขาพรรคที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับพรรคตามแนวทางที่เลขาธิการ พรรคเสนอ
          ๑๐.อนุมัติสมาชิกใหม่ของพรรค

๒.๒.๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ (ชุดเก่า)
          มติที่ประชุม
          ๑. รับทราบข้อเท็จจริงกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาพูดเรื่องการให้ใบเหลือง-ใบแดงที่จังหวัด อุบลราชธานี
          ๒. มอบหมายให้ นายถาวร เสนเนียม ตั้งทีมทนายเพื่อช่วยเหลือ ส.ส.วิฑูรย์ นามบุตร
          ๓. รับทราบความคืบหน้าของการเตรียมการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญพรรค ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑
          ๔. เห็นชอบในหลักการของแผนการดำเนินงานของพรรค และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๕๒
               (โดยหากคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ต้องการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมอะไรในแผน การดำเนินงาน และ แผนการ
               ใช้จ่ายเงินประจำปี ๒๕๕๒ ตามที่อนุมัติไปนี้ ขอให้ไปหารือกับทาง กกต.)
          ๕. เห็นชอบแนวทางการทำงานการเมืองของสาขาพรรคตามที่เลขาธิการพรรคเสนอ
          ๖. เห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบพรรคประชาธิปัตย์ว่าด้วยคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัด และหากว่าต้องการ
               ที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องถ้อยคำก็มอบหมายให้เลขาธิการพรรคและ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาตาม
               ที่เห็นสมควร
          ๗. เห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบพรรคประชาธิปัตย์ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครรับ เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑
               และให้มอบหมายเลขาธิการพรรค และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องไป ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำตามข้อสังเกตของ
               ที่ประชุม
          ๘. เห็นชอบกรอบตามตารางเวลาตามขั้นตอนที่จำเป็นในการคัดเลือกผู้สมัครลงรับเลือกตั้งผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร
          ๙. การอนุมัติตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นเรื่องของให้คณะกรรมการ บริหารพรรคชุดที่
               ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นเป็นผู้อนุมัติ
          ๑๐.อนุมัติให้ นายนิกร จันทร์หอม เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓
               ในนามพรรคประชาธิปัตย์
          ๑๑.เห็นชอบให้ นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งใหม่ที่ จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓
          ๑๒.เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีการร้องคัดค้านการสมัครเป็น สมาชิกพรรค
          ๑๓.รับทราบประกาศประกาศของ กกต. ที่เกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกพรรค

๒.๒.๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ (ชุดเก่า)
          มติที่ประชุม
          ๑. รับทราบเรื่องที่พรรคมีหนังสือหารือไปยังนายทะเบียนพรรคการเมือง
          ๒. อนุมัติแต่งตั้งให้ นายถาวร เสนเนียม เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมายเป็นการถาวรในการ ที่จะต้องเข้าไปจัดการ
               และดำเนินการในการต่อสู้และรักษาสิทธิของเพื่อนสมาชิกของพรรค และปกป้องพรรคในเรื่องต่าง ๆ โดยมีอำนาจ
               เต็มที่ ในการพิจารณาตั้งคณะทำงาน และอนุมัติค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด ตามที่เลขาธิการพรรคเสนอ
          ๓. เห็นชอบให้ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ในนามพรรคประชาธิปัตย์
          ๔. อนุมัติระเบียบพรรคประชาธิปัตย์ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑
          ๕. อนุมัติระเบียบพรรคประชาธิปัตย์ที่ว่าด้วยคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๑
          ๖. อนุมัติให้ นายกิติพงษ์ นามวงศ์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ จังหวัดเชียงราย เขต ๓ แทน นายนิกร จันทร์หอม
          ๗. อนุมัติสมาชิกใหม่ของพรรค

๒.๒.๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ (ชุดใหม่)
          มติที่ประชุม
          ๑. รับทราบกำหนดเวลา ๓๐ วันของการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการบริหาร พรรคทั้งชุดเก่าและชุดใหม่
          ๒. อนุมัติสมาชิกใหม่
          ๓. มอบหมายให้นายทะเบียนสมาชิกพรรค และเหรัญญิกพรรค ไปดำเนินการจัดประชุมสาขาพรรค เพื่อแจ้งให้สาขาพรรค
               ทุกสาขาทราบในเรื่องของค่าบำรุงรายปีสมาชิกพรรค
          ๔. เห็นชอบให้ที่ประชุมให้สัตยาบรรณในการอนุมัติตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
               จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๒
          ๕. อนุมัติให้ นายวัชระ เพชรทอง เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กทม. เขต ๑๑ ในนาม
               พรรคประชาธิปัตย์
          ๖. อนุมัติให้ นายนิโรช นวลวัฒน์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
          ๗. มอบอำนาจให้คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร(นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคกรุงเทพ มหานคร) ไปพิจารณา
               อนุมัติผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ก. เขตดินแดง ร่วมกับ ส.ส.ที่เกี่ยวข้อง
          ๘. อนุมัติในหลักการของการเตรียมความพร้อมของพรรคประชาธิปัตย์ในสถานการณ์ทางการเมือง ที่กำลังเปลี่ยนแปลง
          ๙. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการพรรคจำนวน ๖ คน ตามที่เลขาธิการพรรคเสนอ
          ๑๐.เห็นชอบให้เลขาธิการพรรคทำหนังสือแจ้งไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และ กรรมการโซนพื้นที่ที่มีหน้าที่
               รับผิดชอบในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่า ต้องช่วยไปดำเนินการ แก้ไขปัญหาใน ๔๑ สาขาพรรคที่มีปัญหา
          ๑๑.เห็นชอบให้มีหนังสือแจ้งกลับไปยังสาขาพรรคจังหวัดกระบี่ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ตามข้อสังเกต ของประธานในที่ประชุม
          ๑๒.รับทราบเรื่องการพิจารณาทีมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
          ๑๓.รับทราบเรื่องการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ
          ๑๔.รับทราบเหตุการณ์ที่ประธานสภาฯ เดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ๑๕.มอบหมายให้เหรัญญิกพรรคนำความห่วงใยของพรรคในเรื่องต่าง ๆ ไปแจ้งในที่ประชุมคณะ กรรมการกองทุน เพื่อ
               การพัฒนาพรรคการเมือง
          ๑๖.เห็นชอบให้ทำหนังสือแจ้งไปยัง ส.ส.ของพรรคทุกคน รวมทั้งสาขาพรรคด้วย เพื่อให้มีความ ระมัดระวังในเรื่อง
               ทำบุญตามประเพณีต่าง ๆ โดยให้ส่งประกาศของ กกต.ไปด้วย
          ๑๗.เห็นชอบให้กรรมการบริหารพรรคทุกคนไปช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ แต่ขอให้ ระมัดระวังไม่ให้เป็น
               การทำผิดกฎหมาย

๒.๒.๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ (ชุดใหม่)
          มติที่ประชุม
          ๑. รับทราบการจัดงานระดมทุนของพรรค
          ๒. เห็นชอบให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ในนาม พรรคประชาธิปัตย์ ด้วยมติเอกฉันท์
          ๓. อนุมัติสมาชิกใหม่ของพรรค
          ๔. อนุมัติให้ ดร.รัชดา ธนาดิเรก เป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการเยาวชน
          ๕. อนุมัติเรื่องการจัดกิจกรรมตามงบ กกต. ตามที่เลขาธิการพรรคเสนอ
          ๖. เห็นชอบการจัดสรรเงินสนับสนุนสาขาพรรค (งบฯ กกต. ปี ๒๕๕๒)

๒.๒.๑๐ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ (ชุดใหม่)
          มติที่ประชุม
          ๑. รับทราบยอดเงินที่จัดเก็บได้จากการจัดงานระดมทุนของพรรค
          ๒. รับทราบการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ
          ๓. มอบหมายให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคไปทำงานในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การกำกับ
               ของหัวหน้าพรรค
          ๔. เห็นชอบให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.ของพรรค ในวัน อาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๑

๒.๒.๑๑ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ (ชุดใหม่)
          มติที่ประชุม
          ๑. อนุมัติสมาชิกใหม่ของพรรค
          ๒. อนุมัติรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคประชาธิปัตย์ตาม ที่ นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์
               ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเสนอ
          ๓. รับทราบการจัดสมัมนา ส.ส.และกรรมการบริหารพรรค ในวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่เกาะ สมุย จ.สุราษฎร์ธานี

๒.๒.๑๒ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ (ชุดใหม่)
          มติที่ประชุม
          ๑. เห็นชอบรายชื่อบุคลที่จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ดังนี้

 รายชื่อตำแหน่ง
 นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
 นายสุเทพ เทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรี
 นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี
 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 นายวิฑูรย์ นามบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
 นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 นายธีระ สลักเพชรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 นายเกียรติ สิทธีอมร ผู้แทนการค้าไทย

๒.๒.๑๓ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ (ชุดใหม่)
          มติที่ประชุม
          ๑. เห็นชอบให้มอบอำนาจในการอนุมัติตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมของจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรีให้ คณะกรรมการ
               คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคที่มี ท่านบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นผู้ไปดำเนินการร่วม กับรองหัวหน้าพรรค
               ภาคกลางแทนคณะกรรมการบริหารพรรค

๒.๒.๑๔ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ (ชุดใหม่)
          มติที่ประชุม
          ๑. รับทราบการใช้เบิกจ่ายเงินที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการ เมือง ปี ๒๕๕๑
          ๒. อนุมัติให้ นายณรงค์ จันทนดิษฐ เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส. จ.นนทบุรี ในนามพรรค ประชาธิปัตย์
          ๓.มอบหมายให้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคเป็นผู้พิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ข้าราชการการเมือง
               ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ตามที่เสนอ
          ๔. เห็นชอบให้พรรคไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพลินจิต
๒.๓ การประชุมคณะผู้บริหารพรรค ๑ ครั้ง

๒.๓.๑ การประชุมคณะทำงาน / คณะกรรมการด้านต่าง ๆ ของพรรค
           ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
          มติที่ประชุม
          ๑. อนุมัติสมาชิกใหม่ของพรรค
          ๒. อนุมัติผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์ยังมีการประชุมของคณะกรรมการ
               และคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้น เเฉพาะกิจอีกหลายคณะ เพื่อรองรับภารกิจในด้านต่าง ๆ ของพรรคดังนี้
               - คณะกรรมการจัดสัมมนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
               - คณะกรรมการจัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๐
               - คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกพรรค
               - คณะกรรมการจัดงานประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๑
               - คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการพรรค
               - คณะกรรมการประสานงานระดมทุน ปี ๒๕๕๑
               - คณะอนุกรรมการนโยบาย ด้านการศึกษา
               - คณะอนุกรรมการนโยบาย ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
               - คณะอนุกรรมการนโยบาย ด้านพลังงาน
               - คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และการเมืองภาคประชาชน พรรคประชาธิปัตย์
               - คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการเลือกตั้ง เพื่อรับรับผิดชอบการเลือกตั้งซ่อมส.ส.
                 ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ที่มี
               - คณะทำงานแก้ไขปัญหาราคาปุ๋ยแพง
               - คณะกรรมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
               - คณะกรรมการปฏิบัติการทางการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นต้น
๒.๔ การประชุมอื่น ๆ

๒.๔.๑ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาฯ
          การทำงานในคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาฯ นั้น พรรคประชาธิปัตย์ได้แต่งตั้ง ส.ส. เข้าไปทำงานในทุกคณะ
          โดยบางคณะ ส.ส. ของพรรคฯ ได้มีส่วนรับผิดชอบเป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ ทั้งหมด ๑๒ คณะ ดังนี้

 คณะกรรมาธิการกิจการรายชื่อประธาน
 ๑. คณะกรรมาธิการกิจการ เด็ก เยาวชนสตรีผุ้สูงอายุส.ส.สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
 ๒. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
 ๓. คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ส.ส.เจะอามิง โตะตาหยง
 ๔. คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคส.ส.อภิชาติ สุภาแพ่ง
 ๕. คณะกรรมาธิการการตำรวจ ส.ส. เฉลิมชัย ศรีอ่อน
 ๖. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณส.ส.อิสสระ สมชัย
 ๗. คณะกรรมาธิการการปกครองส.ส.ภุชงค์ รุ่งโรจน์
 ๘. คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น ส.ส.วิรัช ร่มเย็น
 ๙. คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบส.ส.วิลาศ จันทร์พิทักษ์
 ๑๐. คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจส.ส.นราพัฒน์ แก้วทอง
 ๑๑. คณะกรรมาธิการการศึกษา ดร.อภิชาต การิกาญจน์
 ๑๒. คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ส.ส.สมัย เจริญช่าง

๒.๔.๒ การประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
          พรรคประชาธิปัตย์มี ส.ส. ในสังกัด ณ วันเลือกตั้ง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๖๔ คน แยกเป็น ส.ส. ระบบสัดส่วน
          ๓๓ คน ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้ง ๑๓๑ คน ดังนั้น ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร จึงได้มีการประชุม ส.ส.ของพรรค
          เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ก่อนการประชุมสภา ที่ประชุมได้มีมติเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ ส.ส.
          ดังนี้
 รายชื่อตำแหน่ง
 ๑. นายชุมพล กาญจนะ ประธาน ส.ส. ปชป.
 ๒. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิชรองประธาน ส.ส. ปชป.
 ๓. แพทย์หญิงมาลินี เวชชวรกิจ รองประธาน ส.ส. ปชป.
 ๔. นายนริศ ขำนุรักษ์ เลขานุการ ส.ส. ปชป.

             ได้มีการประชุมในทุกวันอังคารเวลา ๑๔.๐๐ น.หรือถ้ามีเรื่องเร่งด่วนประธานก็จะนัด ประชุมเป็นกรณีพิเศษ
          ที่ประชุม ส.ส.ยังได้แต่งตั้ง นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เป็นประธานคณะกรรมการประสานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ภายหลัง
          ที่พรรคได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้มีการแต่งตั้ง นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เป็นประธานคณะกรรมการประสานพรรคร่วม
          ฝ่ายรัฐบาล

          ในรอบปี ๒๕๕๑ มีการประชุมส.ส. จำนวน ๓๙ ครั้ง


BACK