รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2551

๓. การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองตามบทบัญญัติของกฎหมาย

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค

          ในรอบปีที่รายงาน จำนวน ๑ ครั้ง

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค

          ในรอบปีที่รายงาน จำนวน ๑ ครั้ง

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค

          หรือ กรรมการบริหารพรรค ในรอบปีที่รายงาน จำนวน ๑ ครั้ง โดยมี
 การเปลี่ยนแปลงจำนวน (คน)
 ๓.๓.๑ จำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ ที่ระบุไว้ตามข้อบังคับพรรค๑๙
 ๓.๓.๒ จำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ ณ วันที่ ๑ มกราคม ของรอบปีที่รายงาน ๔๙
 ๓.๓.๓ กรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตำแหน่งในรอบปีที่รายงาน๔๙
 ๓.๓.๔ กรรมการบริหารพรรคที่เลือกตั้งใหม่ในรอบปีที่รายงาน
            กรรมการบริหารพรรคที่แต่งตั้งใหม่ในปีที่รายงาน
-
๑๙
 ๓.๓.๕ คงมีจำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของรอบปีที่รายงาน๑๙

๓.๔ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

          คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคใ นรอบปีที่ รายงาน จำนวน ๑ ครั้งคงมีจำนวนคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
          ของพรรค ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของรอบปีที่รายงาน จำนวน ๙ คน

๓.๕ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการนโยบายพรรค

          ในรอบปีที่รายงาน จำนวน ๑ ครั้ง คงมีจำนวนคณะกรรมการนโยบายพรรค ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคมของรอบปีที่รายงาน จำนวน ๑๕ คน

๓.๖ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการส่งเสริม

          ความเป็นประชาธิปไตยในพรรค ในรอบปีที่รายงาน จำนวน ๑ ครั้ง คงมีจำนวนคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
          ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคมของรอบปีที่รายงาน จำนวน ๙ คน

๓.๗ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค

          ในปีที่รายงาน จำนวน - ครั้ง ครั้งหลังสุด

          ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๖๗ ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
          โทร. ๐๒ - ๒๗๐–๐๐๓๖ (๒๐ เลขหมาย)
          โทรสาร. ๐๒- ๒๗๙–๖๐๘๖

๓.๘ จำนวนสาขาพรรค

 จำนวนสาขาพรรคจำนวน (สาขา)
 ๓.๘.๑ จำนวนสาขาพรรคทั้งหมด ณ วันที่ ๑ มกราคม ของรอบปีที่รายงาน๑๙๕
 ๓.๘.๒ จำนวนสาขาพรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในรอบปีที่รายงาน -
 ๓.๘.๓ จำนวนสาขาพรรคที่ยุบเลิกในรอบปีที่รายงาน-
 ๓.๘.๔ คงมีจำนวนสาขาพรรคทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคมของรอบปีที่รายงาน ๑๙๕

๓.๙ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสาขาพรรค

          สาขาพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสาขาพรรคในรอบปีที่รายงาน มีจำนวน ๓๘ สาขา

๓.๑๐ การเปลี่ยนแปลงกรรมการสาขาพรรคจำนวน-สาขา

          การจัดประชุมเพื่อเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคมีทั้งหมด ๑๒๗ สาขา

๓.๑๑ จำนวนสมาชิกพรรค

 จำนวนสมาชิกพรรคจำนวน (คน)
 ๓.๑๑.๑ จำนวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ ๑ มกราคม ของปีที่รายงาน๒,๘๗๒,๗๘๔
 ๓.๑๑.๒ จำนวนสมาชิกที่สมัครใหม่ ในรอบปี ๒๕๕๑ ๗,๗๘๕
 ๓.๑๑.๓ จำนวนสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ ในรอบปี ๒๕๕๑๑,๒๕๐
 ๓.๑๑.๔ คงมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ๒,๘๔๙,๓๑๙

BACK