รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2551

 ๔. การให้ความรู้ในทางการเมืองและเรื่องอื่น ๆ แก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป

๔.๑ แผนงานโครงการประชาธิปไตยนอกตำรา

หลักการและเหตุผล

          พรรคประชาธิปัตย์ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพให้กลุ่มเยาวชนในการเรียนรู้รอบด้าน ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการศึกษางาน และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น และระดับประเทศรวมถึงกลุ่มวิชาชีพในท้องถิ่นต่างๆ ดังนั้น พรรค จึงได้ริเริ่มโครงการยุวประชาธิปัตย์เรียนรู้การบริหาร และการปกครองขึ้นโดยจะให้ความรู้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนด้านการ บริหารและการปกครอง รวมถึงการพบกลุ่มวิชาชีพต่างๆ/อบจ/รัฐสภา อันจะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงซึ่งจะทำให้เยาวชนได้ เปิดโลกทัศน์และเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น มีโอกาสแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ กับกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนเป็นการบูรณาการความรู้หลากหลายแขนงเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น เช่น อบจ. เป็นตัวกลางประสานงานตลอดโครงการ ทั้งหมดนี่ ทางพรรคประชาธิปัตย์จะจัดโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้ในแบบ Edutainment เพื่อให้ เยาวชนได้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมือง พร้อมทั้งรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้ไปในตัว


วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับกลุ่มวิชาชีพต่างๆ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ ได้รับมาจากหลากหลายสาขาในการแก้ปัญหาของชุมชน
 3. เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มวิชาชีพต่างๆ
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้งานการเมืองการปกครองท้องถิ่นจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง
วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

จำนวนรุ่นที่จัด

รวมจัดทั้งหมด ๑๐๕ รุ่น จาก ๑๑๕ รุ่น ใน ๓๑ จังหวัด ผู้เข้าร่วม รุ่นละ ๕๐ คน

สถานที่จัดและ ส.ส.ผู้รับผิดชอบ

ที่สส.จังหวัดภาคจำนวนรุ่น
ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู แพร่ เหนือ๑๐
สัมพันธ์ ตั้งเบญผล สุโขทัย เหนือ
วิรัตน์ วิริยะพงษ์ สุโขทัย เหนือ
สำราญ ศรีแปงวงศ์ กำแพงแพชร เหนือ
 นพ.ปรีชา มุสิกุล กำแพงแพชร เหนือ
 สินชัย (สาขาพรรค)กำแพงแพชร เหนือ
นคร มาฉิม พิษณุโลก เหนือ
 จุติ ไกรฤกษ์พิษณุโลกเหนือ
 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรมพิษณุโลก เหนือ
ธนิตพล ไชยนันท์ ตากเหนือ
 ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ตากเหนือ
 เทอดพงษ์ ไชยอนันต์ตากเหนือ
 นพ.เธียรชัย สุวรรณเพ็ญตากเหนือ
สมบัติ ยะสินธุ์ แม่ฮ่องสอน เหนือ
จักรวาล วรรณาวงค์ เชียงใหม่ เหนือ
 บวร (สาขาพรรค)เชียงใหม่ เหนือ
สงกรานต์  จิตสุทธิภากรนครสวรรค์ เหนือ
๑๐ไพฑูรย์ แก้วทอง พิจิตร เหนือ
 นาราพัฒน์ แก้วทอง พิจิตร เหนือ
๑๑อุดมการณ์ (สาขาพรรค)ขอนแก่น อีสาน
๑๒ดร.ศุภชัย ศรีหล้า อุบลราชธานีอีสาน
 วิฑูรย์ นามบุตร อุบลราชธานี อีสาน
 อิสสระ สมชัยอุบลราชธานี อีสาน
๑๓พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย ชัยภูมิ อีสาน
๑๔รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท กาฬสินธุ์ อีสาน
๑๕ไกรศักดิ์ ชุนหะวัน นคราชสีมา อีสาน
๑๖ธีระ สลักเพชร ตราด กลาง
๑๗บรรจบ รุ่งโรจน์ ชลบุรี กลาง
 พจนารถ แก้วผลึก ชลบุรี กลาง
 สรวุฒิ เนื่องจำนงค์,พล.ต.ต. วีระ อนันตกูลชลบุรี กลาง
 ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ ชลบุรี กลาง
 ไมตรี สอยเหลือง ชลบุรี กลาง
 ประมวล เอมเปีย ชลบุรี กลาง
๑๘ธารา ปิตตุเตชะ,บัญญัติ เจตนจันทร์ระยอง กลาง
 วิชัย ล้ำสุทธิ,สาธิต ปิตุเตชะระยอง กลาง
๑๙ ครรชิต ทับสุวรรณ สมุทรสาครกลาง
๒๐รังสิมา รอดรัศมี สมุทรสงคราม กลาง
๒๑ประมวล พงศ์ถาวราเดช ประจวบฯกลาง
๒๒อลงกรณ์ พลบุตร เพชรบุรี กลาง
๒๓ชาญชัย อิสสระเสนารักษ์ นครนายก กลาง
๒๔ธวัชชัย อนามพงษ์ จันทบุรี กลาง
๒๕กัลยา รุ่งวิจิตรชัยสระบุรี กลาง
๒๖อัฏฐพล โพธิพิพิธกาญจนบุรี กลาง
๒๗ทศพร เทพบุตร ภูเก็ต ใต้
๒๘เรวัติ อารีรอบ ภูเก็ต ใต้
๒๙สุพัชรี ธรรมเพชร พัทลุง ใต้
 นริศ ขำนุรักษ์พัทลุง ใต้
๓๐สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ตรังใต้
๓๑ประกอบ รัตนพันธ์นครศรีธรรมราชใต้




๔.๒ แผนงานส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
          ( แผนงานการดำเนินงานของคณะกรรมการการเมือง )

หลักการและเหตุผล

          พรรคประชาธิปัตย์ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดโอกาสให้ประชาชนในภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมกับ การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค โดยเฉพาะผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ดังนั้น พรรคจึงได้ริเริ่มโครงการ การจัดประชุมผู้ร่วมปฏิบัติการทางการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีศักยภาพได้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และระดมความเห็นที่มีต่อพรรค และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้ พรรคได้ทราบถึงแนวทาง และบุคคลากรที่จะเป็นกำลังให้พรรคใช้พัฒนาพื้นที่นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ให้แก่ กันและกัน
 2. เพื่อเป็นช่องทางให้พรรคได้พบกับผู้มีศักยภาพและมีอุดมการณ์ร่วมกับพรรค

จำนวนรุ่นที่จัด

รวมจัดทั้งหมด ๒๐ รุ่น ใน ๑๑ จังหวัด ผู้เข้าร่วมรุ่นละ ๓๐ คน

สถานที่จัดและ ส.ส.ผู้รับผิดชอบ

สรุปงานส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง

ที่สส.จังหวัดภาคจำนวนรุ่น
นายครรชิต ทับสุวรรณ สมุทรสาคร กลาง
นายธีระ สลักเพชร ตราด ตะวันออก
นส. ผ่องศรี ธาราภูมิลพบุรีกลาง
นายสามารถ พิริยะปัญญาพร ราชบุรี ตะวันตก
นายวิชัย  ล้ำสุทธิระยอง ตะวันออก
นายวิฑูรย์ นามบุตรอุบลฯอีสาน
  ยโสธร อีสาน
  สุรินทร์ อีสาน
  อุบลฯ อีสาน
นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ชลบุรีตะวันออก
นส. รังสิมา รอดรัศมี ์ สมุทรสงคราม กลาง
นส. สุพัชรี ธรรมเพชร พัทลุงใต้
๑๐นางกัลยา ศิริเนาวกุลราชบุรีตะวันตก


เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ให้แก่ กันและกันเพื่อเป็นช่องทางให้พรรคได้พบกับผู้มีศักยภาพและมีอุดมการณ์ร่วมกับพรรค




๔.๓ แผนงานส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
          (แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการการเมืองประจำกลุ่มจังหวัด)

หลักการและเหตุผล

          จากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ พรรคประชาธิปัตย์ได้ สส. ในระบบแบ่งเขตจำนวน ๑๓๑ ที่นั่ง ครอบคลุมพื้นที่ ๓๙ จังหวัดทั่วประเทศ โดยจำแนกเป็น กรุงเทพฯ ๑ จังหวัด, ภาคกลาง (รวมภาค ตะวันออก) ๑๔ จังหวัด, ภาคอีสาน ๓ จังหวัด, ภาคเหนือ ๗ จังหวัด และภาคใต้ ๑๔ จังหวัด แต่ละพื้นที่มี ความแข็งแกร่งในฐานคะแนนเสียงแตกต่างกัน โดยพื้นที่ที่แข็งแกร่งที่สุดคือ ภาคใต้ รองลงมาเป็น ภาคตะวัน ออก ภาคกลาง และพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน เป็นพื้นที่ที่อ่อนที่สุด โดยเป้าหมาย พรรคประชาธิปัตย์ต้องรักษา ฐานเสียงเดิมไว้ ในขณะเดียวกันต้องขยายฐานเสียงใหม่เข้าไป เพื่อโอกาสในการเพิ่มจำนวน สส. ใหม่ ใน หลายจังหวัดที่ไม่ได้รับเลือกแบบยกทีม เช่น ราชบุรี, กาญจนบุรี, สระบุรี, ปัตตานี, ยะลา,นราธิวาส, แม่ฮ่องสอน, สุโขทัย, พิษณุโลก เป็นต้น ดังนั้นรูปแบบของ กิจกรรมสัมมนาจึงมุ่งเน้นไปที่การระดมความคิดเห็นในเชิงสัมมนาร่วมกับเครือข่ายท้องถิ่น เช่น อบต., อบจ., ผู้นำชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการต่อยอดนโยบายของพรรค จากการทำกิจกรรม สัมมนาในครั้งนี้


วัตถุประสงค์
 1. เพื่อรักษาฐานเสียงเดิมและขยายฐานเสียงใหม่ ตลอดจนขยายฐานสมาชิกให้เพิ่มขึ้น
 2. สร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเพื่อร่วมกับพรรค แก้ปัญหาในพื้นที่ เช่น ปัญหาสินค้าเกษตร, ปัญหาน้ำท่วม,
  ปัญหาสิ่งแวดล้อม, ปัญหาพื้นที่ทำกิน เป็นต้น
 3. เพื่อต่อยอดนโยบายของพรรคให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบันมากที่สุด

ผู้เข้าร่วมสัมมนา
 1. สมาชิก อบต., สมาชิก อบจ., นายก อบต., นายก อบจ.
 2. ผู้นำชุมชน, ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน
 3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ ในระดับหมู่บ้าน หรือชุมชน

จำนวนรุ่นและจำนวนผู้เข้าสัมมนา

กำหนดให้จัดการสัมมนาเฉพาะในจังหวัดที่มี สส. เท่านั้น จังหวัดละ ๑ รุ่น รุ่นละ ๓๐ คน รวมทั้งหมดจำนวน ๓๘ รุ่น

สถานที่จัดและ ส.ส.ผู้รับผิดชอบ

สรุปงานส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง

ที่สส.จังหวัดภาคจำนวนรุ่น
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุลตรัง ใต้
นายครรชิต ทับสุวรรณสมุทรสาคร กลาง
นายเจะอามิง โต๊ะตาหยงนราธิวาส ใต้
นางรัชฏาภรณ์ แก้วสนิท กาฬสินธุ์อีสาน
นายประกอบ รัตนพันธ์นครศรีธรรมราช ใต้
นส. ผ่องศรี ธาราภูมิลพบุรีกลาง
 นายวิชัย ล้ำสุทธิ ระยองตะวันออก
นายทศพร เทพบุตรภูเก็ตใต้
นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากรนครสวรรค์ กลาง
๑๐นายธีระ สลักเพชร
นายวราพงค์ ปรุงผล
ตราดตะวันออก
๑๑นส. สุพัชรี ธรรมเพชรพัทลุง ใต้
๑๒นางพิมพ์ภัทรา วิชัยกุลนครศรีธรรมราช ใต้
๑๓ นางพจนารถ แก้วผลึกชลบุรีตะวันออก
๑๔นายชุมพล จุลใสชุมพรใต้
๑๕นายชาญชัย อิสสระเสนารักษ์นครนายกกลาง
๑๖นายอัฏฐพล โพธิพิพิชกาญจนบุรีกลาง
๑๗นายจเร ปานจีนกระบี่ใต้
๑๘นายอัฏฐพล โพธิพิพิชกาญจนบุรีกลาง
๑๙นายธวัชชัย อนามพงษ์
นางอรัญญา สัญญโรจน์
จันทบุรีตะวันออก
๒๐นส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุลนครศรีฯใต้
๒๑นายนราพัฒน์ แก้วทองพิจิตรเหนือ
๒๒นส. รังสิมา รอดรัศมีสมุทรสงครามกลาง
๒๓นายสามารถ พิริยะปัญญาพรราชบุรีตะวันตก
๒๔นายสมบัติ ยะสินธุ์แม่ฮ่องสอน เหนือ
๒๕นส. ณิรัฐกานต์ ศรีลาภยโสธรอีสาน
๒๖นายวิทูรย์ นามบุตรอุบลฯอีสาน
๒๗นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์สุโขทัยกลาง
๒๘นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ชลบุรีตะวันออก
๒๙นายประมวล เอมเปียชลบุรีตะวันออก
๓๐นายอลงกรณ์ พลบุตรเพชรบุรีกลาง
๓๑นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผลสุโขทัยกลาง
๓๒นายพรชัย อารยะทรงศักดิ์กำแพงเพชรเหนือ
๓๓นายวิรัช ร่มเย็นระนองใต้
๓๔นางกันตวรรณ ตันเถียรกุลจรรยาวัฒน์พังงาใต้
๓๕นายธนิตพล ไชยนันทน์ตากเหนือ
๓๖นส. สุพัชรี ธรรมเพชรพัทลุงใต้
๓๗นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุลตรังใต้



๔.๔ แผนการให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง
          (โครงการเชื่อมั่นประเทศไทย มั่นใจประชาธิปัตย์)

หลักการและเหตุผล

          โครงการเชื่อมั่นประเทศไทยเชื่อใจประชาธิปัตย์นี้ คือโครงการกระชับความสัมพันธ์สมาชิกพรรคเก่าและพรรค โดยการเลี้ยงอาหาร ขายของที่ระลึก รวมถึงการปราศรัยหาเสียงให้แก่ สส.ในพื้นที่ หรือผู้สมัครของพรรค ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์กับสมาชิกพรรคภายในจังหวัดนั้นๆ รวมถึงการขยายฐานสมาชิกใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดที่เหมาะสมในการจัดโครงการลักษณะนี้คือ จังหวัดที่พรรคมี สส.มีในจังหวัดนั้นไม่เกินครึ่งหนึ่งของ สส.ทั้งหมดในจังหวัด และสมาชิกของพรรคก็ยังมีจำนวนน้อยอยู่ เช่นหลายจังหวัดในภาคกลาง หรือภาคเหนือตอนล่าง เป็นต้น โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นจะไม่มุ่งเน้นความเคร่งเครียดมากเกินไป แต่จะผสมผสานระหว่างความเป็นพรรคการเมือง และความบันเทิงเข้าด้วยกัน เช่น การปราศรัย เปิดวีดีทัศน์ของพรรค การเลี้ยงอาหาร การแสดงบนเวทีเป็นต้น


วัตถุประสงค์
 1. เพื่อกระชับสัมพันธ์กับสมาชิกภายในจังหวัดนั้นกับ สส. หรือว่าที่ผู้สมัครของพรรค เนื่องจากเดิมความสัมพันธ์ ระหว่างสองฝ่ายค่อนข้างจำกัด ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายให้แน่นยิ่งขึ้น
 2. สร้างฐานสมาชิกใหม่ของพรรคเนื่องจากว่ากลุ่มจังหวัดเหล่านี้แม้จะมีสมาชิกพรรคอยู่จำนวนมาก แต่ก็มีอีกจำนวนมากที่นิยมในพรรค แต่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีในการชักชวนให้กลุ่มคนเหล่านั้นออกมาสมัครเป็นสมาชิกพรรค
 3. ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกพรรคกับพรรคภายในจังหวัดนั้นๆ
 4. เมื่อประชาชนให้ความนิยม หรือศรัทธาแก่ทางพรรคมากยิ่งขึ้น ประชาชนเหล่านั้นอาจเป็นฐานเสียงของพรรค ได้ต่อไปในอนาคต คือ เป็นการขยายฐานเสียงให้แก่พรรคด้วยการสร้างความนิยมจากประชาชนทั่วไป ที่อาจ ไม่ได้เลือกพรรคครั้งที่แล้ว ให้พรรคในครั้งต่อไป นอกจากนี้ก็จะรักษาสมาชิกเดิมที่เลือกพรรคอยู่แล้วให้เลือกพรรคในครั้งต่อๆไป

จำนวนรุ่นที่จัด

รวมจัดทั้งหมด ๒๒๘ รุ่น ผู้เข้าร่วมรุ่นละ ๑๐๐ คน
แผนการให้ความรู้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง(สมาชิกพรรค)

ที่สส.จังหวัดภาคจำนวนรุ่นหมายเหตุ
นพ. เธียรชัย สุวรรณเพ็ญจังหวัดตากเหนือ
นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล จังหวัดสุโขทัย เหนือ
นายนคร มาฉิม จังหวัดพิษณุโลก เหนือ
นายสำราญ ศรีแปงวงศ์ จังหวัดกำแพงเพชรเหนือ
นางณัฐสุชา  ยิ้มแย้ม จังหวัดเชียงใหม่ เหนือสาขาพรรค
จ่าเอกสุวินัย วิมุขนนต์จังหวัดเชียงใหม่ เหนือสาขาพรรค
นายบวร ศรีเปาวยะ จังหวัดเชียงใหม่ เหนือสาขาพรรค
นายจักรวาล วรรณาวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่ เหนือสาขาพรรค
นายมานะ โสรยา บุญยมหา จังหวัดเชียงใหม่ เหนือสาขาพรรค
๑๐นายชิน จิระคุปต์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ เหนือ
๑๑นายสมบัติ ยะสินธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เหนือ
๑๒นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร จังหวัดนครสวรรค์ เหนือ
๑๓นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ จังหวัดสุโขทัย เหนือ
๑๔นายจุติ ไกรฤกษ์ จังหวัดพิษณุโลก เหนือ
๑๕น.พ. วรงค์ เดชกิจวิกรม จังหวัดพิษณุโลก เหนือ
๑๖นายพรชัย อารยะทรงศักดิ์ จังหวัดกำแพงเพชร เหนือสาขาพรรค
๑๗นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ จังหวัดตาก เหนือ
๑๘นายไพทูรย์ แก้วทอง จังหวัดพิจิตร เหนือ
๑๙นายนราพัฒน์ แก้วทอง จังหวัดพิจิตร เหนือ
๒๐นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ จังหวัดตาก เหนือ
๒๑นายธนิตพล ไชยนันทน์ จังหวัดตาก เหนือ
๒๒นส. เทียบดาว ตะไมล์ จังหวัดแพร่ เหนือ
๒๓นายสามารถ พิริยะปัญญาพร จังหวัดราชบุรี กลาง
๒๔นายธารา ปิตุเตชะ จังหวัดระยอง กลาง
๒๕นายครรชิต ทับสุวรรณ จังหวัดสมุทรสาคร กลาง
๒๖นายวิชัย ล้ำสุทธิ จังหวัดระยอง กลาง
๒๗นายบัญญัติ เจตนจันทร์ จังหวัดระยอง กลาง
๒๘นายธวัชชัย อานามพงษ์ จังหวัดจันทบุรี กลาง
๒๙นายบรรจบ รุ่งโรจน์ จังหวัดชลบุรี กลาง
๓๐นายไมตรี สอยเหลือง จังหวัดชลบุรี กลาง
๓๑นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ จังหวัดชลบุรี กลาง
๓๒นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ จังหวัดชลบุรี กลาง
๓๓นายประมวล เอมเปีย จังหวัดชลบุรี กลาง
๓๔นายธีระ สลักเพชร จังหวัดตราด กลาง
๓๕นส. ผ่องศรี ธาราภูมิจังหวัดลพบุรี กลาง
๓๖นส. รังสิมา รอดรัศมี จังหวัดสมุทรสงครามกลาง
๓๗นายปารเมศ โพธารากุล จังหวัดกาญจนบุรี กลาง
๓๘นายชาญชัย อิสสระเสนารักษ์ จังหวัดนครนายก กลาง
๓๙นางกัลยา ศิริเนาวกุล จังหวัดราชบุรี กลาง
๔๐นายมนตรี ปานน้อยนนท์ จังหวัดประจวบฯกลาง
๔๑นายประมวล พงศ์ถาวราเดช จังหวัดประจวบฯกลาง
๔๒นายประมวล เอมเปีย จังหวัดชลบุรี กลาง
๔๓นายไมตรี สอยเหลือง จังหวัดชลบุรี กลาง
๔๔นายอัฏฐพล โพธิพิพิช จังหวัดกาญจนบุรี กลาง
๔๕นส. ปรีชญา ขำเจริญ จังหวัดราชบุรี กลาง
๔๖นายอลงกรณ์ พลบุตร จังหวัดเพชรบุรี กลาง
๔๗นายกัมพล สุภาแพ่ง จังหวัดเพชรบุรี กลาง
๔๘นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร จังหวัดนครสวรรค์ กลาง
๔๙นายอรรถพร พลบุตร จังหวัดเพชรบุรี กลางชัยนาถ,อยุธยา
๕๐นางรัชฏาภรณ์ แก้วสนิท จังหวัดกาฬสินธุ์ อีสาน
๕๑นายวุฒิพงษ์ นามบุตร จังหวัดอุบลราชธานี อีสาน
๕๒ดร. ศุภชัย ศรีหล้า จังหวัดอุบลราชธานี อีสาน
๕๓นายวิทูรย์ นามบุตร จังหวัดอุบลราชธานี อีสาน
๕๔นายพุฒิพงศ์ สงวนวงศชัย จังหวัดชัยภูมิ อีสาน
๕๕นายอิสสระ สมชัยจังหวัดอุบลราชธานี อีสาน
๕๖นส. ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ จังหวัดยโสธร อีสาน
๕๗นพ. อสิ มะหะมัดยังกี จังหวัดสตูล ใต้
๕๘นายประกอบ รัตนพันธ์ จังหวัดนครศรีฯ ใต้
๕๙นายเรวัต อารีรอบ จังหวัดภูเก็ตใต้
๖๐นายทศพร เทพบุตร จังหวัดภูเก็ต ใต้
๖๑นางจิราภรณ์ อ่อนเกตุพล จังหวัดนครศรีฯ ใต้
๖๒นายสาคร เกี่ยวข้อง จังหวัดกระบี่ ใต้
๖๓นายชุมพล จุลใส จังหวัดชุมพร ใต้
๖๔นส. สุพัชรี ธรรมเพชร จังหวัดพัทลุง ใต้
๖๕นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ จังหวัดสงขลา ใต้
๖๖นายสมบูรณ์ อุทัยเวียงกุล จังหวัดตรัง ใต้
๖๗นส. พิมภัทรา วิชัยกุล จังหวัดนครศรีฯ ใต้

BACK