รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2551

๕. สถานะทางการเงินของพรรคในรอบปีที่รายงาน

 ๕.๑ มีรายรับในรอบปีที่รายงานทั้งสิ้น ๒๓๐,๙๑๘,๒๔๕.๗๓.๐๐ บาท

           ( ห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนหกร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์ ) ดังนี้

 รายการรายรับจำนวน (บาท)
 ๕.๑.๑ รายรับจากค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค ๔๔,๔๔๐.๐๐
 ๕.๑.๒ รายรับจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ๑,๐๖๗,๙๒๗.๐๐
 ๕.๑.๓ รายรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค๑๒๔,๑๓๓,๓๔๙.๐๐
 ๕.๑.๔ รายรับจากการบริจาค๖๒,๙๒๘,๗๗๗.๕๐
 ๕.๑.๕ รายรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ๔๒,๔๖๒,๘๒๗.๐๕
 ๕.๑.๖ รายรับจากดอกผลของเงิน และรายได้จากทรัพย์สินของพรรค๑๓๑,๖๓๒.๗๔
 ๕.๑.๗ รายรับอื่น ๆ ( รายรับจากการทำบุญ ,รายรับเบ็ดเตล็ด)๑๔๙,๒๙๒.๔๔๕.๒ มีรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๓๒,๙๒๑,๘๒๙.๙๐ บาท

          ( ห้าร้อยสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ ) ดังนี้


 รายการรายจ่ายจำนวน (บาท)
 ๕.๒.๑ รายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรของพรรคการเมือง และรายจ่ายในการ
          พัฒนาบุคลากรทางการเมือง
๕,๐๙๙,๐๐๕.๗๕
 ๕.๒.๒ รายจ่ายในการบริหารพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง๑๒,๘๙๘,๕๐๐.๓๐
 ๕.๒.๓ รายจ่ายในการเลือกตั้ง
          ( รายจ่ายในการเลือกตั้งแบบสัดส่วน = - บาท )
          ( รายจ่ายในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต = - บาท )
-
 ๕.๒.๔ รายจ่ายในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง ๒,๙๓๖,๕๘๑.๐๐
 ๕.๒.๕ รายจ่ายในการให้ความรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง๒๑,๑๓๒,๒๔๙.๑๕
 ๕.๒.๖ รายจ่ายความโครงการและแผนงาน (จำแนก)-
 ๕.๒.๗ รายจ่ายอื่น ๆ
          ( รายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ = ๖๔,๑๐๙,๔๖๔.๒๔ บาท )
          ( รายจ่ายบริหารสำนักงาน = ๒๖,๗๔๖,๐๒๙.๔๖ บาท )
๙๐,๘๕๕,๔๙๓.๗๐

BACK