รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2551

๖.ทรัพย์สินและหนี้สินของพรรค

(ระบุรายละเอียดและมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และหนี้สิน)

 ๕.๑ มีรายรับในรอบปีที่รายงานทั้งสิ้น ๒๓๐,๙๑๘,๒๔๕.๗๓.๐๐ บาท

           ( ห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนหกร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์ ) ดังนี้

 รายการจำนวน (บาท)
 สินทรัพย์ทั้งสิ้น ๑๒๗,๘๐๑,๑๐๒.๖๘
 หนี้สิน ๑,๐๖๗,๙๒๗.๐๐
 อสังหาริมทรัพย์๑๒๔,๑๓๓,๓๔๙.๐๐BACK