ข่าว

จุดยืนยันสมาชิก ภาคเหนือ 16 จังหวัด
01 เม.ย. 2561

จุดยืนยันสมาชิก ภาคเหนือ 16 จังหวัด


สถานที่ยืนยันเป็นสมาชิกพรรค (ภาคเหนือ) 16 จังหวัด 67 เขต  ข้อมูล 16/03/61
ลำดับ จังหวัด เขต ประกอบด้วย ที่ตั้ง โทรศัพท์
1 กำแพงเพชร 1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร (ยกเว้นตำบลสระแก้ว ตำบลไตรตรึงษ์ และเทศบาลตำบลปากดง) ดร.ธิติ  มหบุญพาชัย, นายภูวเดช ฉาไธสง   วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 39 ซอย 12 ถนนประชาหรรษา ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
064 0051555
2 อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ อำเภอโกสัมพี อำเภอไทรงาม (เฉพาะตำบลมหาชัย ตำบลหนองคล้า ตำบลหนองทอง และตำบลพานทอง ) และอำเภอเมืองกำแพงเพชร(เฉพาะตำบลสระแก้ว) นายสุขวิชชาญ  มุสิกุล  เลขที่ 147 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  62000 082-4156198
3 อำเภอคลองขลุง อำเภอคลองลาน อำเภอปางศิลาทองและอำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลไตรตรึงษ์ และเทศบาลตำบลปากดง) นายสำราญ  ศรีแปงวงศ์  เลขที่ 695/3  หมู่ที่ 15  ตำบลคลองน้ำไหล  อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 081-7853206
4 อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอบึงสามัคคี อำเภอทรายทองวัฒนา และอำเภอไทรงาม (เฉพาะตำบลหนองแม่แตง ตำบลหนองไม้กอง ตำบลไทรงาม และเทศบาลตำบลไทรงาม) นายสุขวิชชาญ  มุสิกุล เลขที่ 147 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  62000 082-4156198
2 เชียงราย 1 อำเภอเมืองเชียงราย (ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล
ตำบลห้วยชมภู ตำบลรอบเวียง ตำบลสันทราย ตำบลแม่ยาว ตำบลริมกก ตำบลดอยฮาง ตำบลแม่กรณ์ ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลท่าสุด และตำบลเวียง)
นายเจริญ  กาวิล เลขที่ 111/33  หมู่19  ถนนสันติ ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000 081-7840565
2 อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย และอำเภอแม่ลาว
3 อำเภอพาน และอำเภอเมืองเชียงราย (ตำบลดอยลาน ตำบลห้วยสัก ตำบลท่าสาย และตำบลป่าอ้อดอนชัย)
4 อำเภอเทิง อำเภอเวียงชัย และอำเภอป่าแดด
5 อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอพญาเม็งราย และ อำเภอขุนตาล
2 เชียงราย 6 อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
7 อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง
3 เชียงใหม่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตำบลช้างเผือก ตำบลแม่เหียะ ตำบลสุเทพ ตำบลศรีภูมิ ตำบลช้างม่อย ตำบลพระสิงห์ ตำบลป่าตัน ตำบลหายยา และตำบลช้างคลาน) คุณเพชร (ผู้ประสานงาน) สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ เลขที่ 42  ถนนเชียงใหม่-ลำปาง  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50300 086-1807199
2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตำบลวัดเกต ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลหนองหอย ตำบลท่าศาลา ตำบลหนองป่าครั่ง และตำบลป่าแดด) และอำเภอสารภี  นายคณกฤษ  เลาหกุลทรัพย์  เลขที่ 192  หมู่4  ตำบลสารภี อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140 081-5684401
3 อำเภอดอยสะเก็ต อำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ออน คุณวิชิต   เลขที่ 127  หมู่6  (บ้านร้อยพร้อม)  ตำบลบ่อค้าง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  50130 089-8382396
4 อำเภอสันทราย อำเภอพร้าว และอำเภอแม่แตง (เฉพาะตำบลแม่หอพระ) จ.อ.สุวินัย  วิมุขมนต์ เลขที่ 358/3  ตำบลเวียง  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  50190 089-4334303
5 อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง (ยกเว้นตำบลแม่ข่า)  นายพรเลิศ  การ์วินจันทร์ เลขที่  179  ตำบลแม่สูน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  50110 063-1146199
3 เชียงใหม่ 6 อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ
และอำเภอฝาง (เฉพาะตำบลแม่ข่า)
นางโสรยา  บุญยมหา เลขที่ 33  หมู่2  ตำบลหนองบัว  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่  50320 089-5608728
7 อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง (ยกเว้นตำบลแม่หอพระ) และอำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตำบลสันผีเสื้อ) คุณนัสสุชา เลขที่ 106  หมู่7  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 50150 081-9928492
8 อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอสะเมิง (เฉพาะตำบลสะเมิงใต้ และตำบลสะเมิงเหนือ) คุณเพชร สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ เลขที่ 42  ถนนเชียงใหม่-ลำปาง  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50300 086-1807199
9 อำเภอแม่วาง อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่แจ่ม (เฉพาะตำบลแม่นาจร) และอำเภอสะเมิง (เฉพาะตำบลยั้งเมิน ตำบลแม่สาบ และตำบลบ่อแก้ว) 
10 อำเภอแม่แจ่ม (ยกเว้นตำบลแม่นาจร) อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย
4 ตาก 1 อำเภอเมืองตาก  อำเภอวังเจ้า  อำเภอบ้านตาก นางสำรวย กิจจา   698  ถนนตากสิน  ตำบลระแหง อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  63000
096-5906742
2 อำเภอแม่สอด(ยกเว้นตำบลแม่กาษา)    อำเภอพบพระ     อำเภออุ้มผาง   นายสมจิตร  สารปรีชากุล 390/40  หมู่2  ซอยแม่เมยซิตี้  ตำบลท่าสายลาด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 63110 089-6386448
081-0367166
3 อำเภอสามเงา  อำเภอท่าสองยาง  อำเภอแม่ระมาด  อำเภอบ้านตาก(เฉพาะตำบลเกาะตะเภา   และตำบลท้องฟ้า)    อำเภอแม่สอด(เฉพาะตำบลแม่กาษา) (ที่ 1) สนง.ย่อย พรรคประชาธิปัตย์ (อ.สามเงา)
เลขที่ 280/1 หมู่ที่ 3 บ้านจัดสรร ตำบลสามเงา  091-825-6234
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
(ที่ 2) สนง.ย่อย พรรคประชาธิปัตย์  (อ.แม่ระมาด)
เลขที่ 250 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยนกแล ตำบลแม่ระมาด 
จังหวัดตาก 63140
5 พะเยา 1 อำเภอเมืองพะเยา    อำเภอแม่ใจ จำนงค์ มาคำ   เลขที่ 175 หมู่ที่14  ตำบลแม่ปืม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000 081-952-2478
2 อำเภอเชียงคำ    อำเภอจุน   อำเภอภูซาง
3 อำเภอดอกคำใต้      อำเภอปง     อำเภอเชียงม่วนอำเภอภูกามยาว บุญมี  บุญมีตระกูล  บ้านท่าฟ้าใต้ เลขที่ 213 หมู่ 2   ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160 062-0478227
093-240-3447
6 พิจิตร 1 อำเภอเมืองพิจิตร ( เฉพาะ ตำบลไผ่ขวาง ตำบลท่าฬ่อ ตำบลปากทาง ตำบลท่าหลวง ตำบลบ้านบุ่ง ตำบลฆะมัง ตำบลหัวดง ตำบลป่ามะคาบ ตำบลสายคำโห้ ตำบลดงกลาง ตำบลดงป่าคำ และเทศบาลเมืองพิจิตร) อำเภอวังทรายพูน อำเภอสากเหล็ก และอำเภอทับคล้อ นายอาวุธ  เดชอุปการ 64/9  ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000 086-9257539
2 อำเภอเมืองพิจิตร ( เฉพาะตำบลย่านยาว ตำบลคลองคะเชนทร์      ตำบลโรงช้าง และตำบลเมืองเก่า ) อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอตะพานหิน (เฉพาะ ตำบลวังสำโรง ตำบลทับหมัน ตำบลวังหว้า ตำบลห้วยเกตุ ตำบลคลองคูณ และเทศบาลเมืองตะพานหิน) 
3 อำเภอตะพานหิน (เฉพาะ ตำบลงิ้วราย ตำบลหนองพยอม ตำบลคลองคูณ ตำบลไผ่หลวง ตำบลไทรโรงโขน ตำบลดงตะขบ และตำบลทุ่งโพธิ์ ) อำเภอบึงนาราง
อำเภอโพทะเล อำเภอบางมูลนาก และอำเภอดงเจริญ
7 นครสวรรค์ 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์(เฉพาะตำบลปากน้ำโพ ตำบลนครสวรรค์ตก(ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลนครสวรรค์ออก(ในเขตเทศบาลนครครสวรรค์) ตำบลวัดไทร ตำบลแควใหญ่(ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลบ้านแก่งตำบลบ้านมะเกลือ ตำบลหนองกรด ตำบลหนองกระโดน ตำบลบางม่วง ตำบลบึงเสนาท) นายอรุณ  กลัดปรี  สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ 605/81  ถนนเอกมหาชัย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  60000 089-7513552
2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ (เฉพาะตำบลนครสวรรค์ตก (นอกเขต   เทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลนครสวรรค์ออก (นอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลแควใหญ่ (นอกเขต เทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลตะเคียนเลื่อน ตำบลบางพระหลวง ตำบลเกรียงไกร ตำบลพระนอน ตำบลหนองปลิง ตำบลกลางแดด) อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอโกรกพระ 
3 อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอชุมแสง และอำเภอเก้าเลี้ยว นายสัญญา  นิลสุพรรณ บ้านเลขที่ 20/1 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 087-5655999
7 นครสวรรค์ 4 อำเภอไพศาลี อำเภอหนองบัว และอำเภอท่าตะโก  (เฉพาะตำบลทำนบ ตำบลดอนคา ตำบลพนมรอก ตำบลพนมเศษ ตำบลสายลำโพง และตำบลวังใหญ่) นายสมชาย  เพ็ชรจินดา  171 หมู่ที่  3  ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์ 60220 081-0452780
5 อำเภอตาคลี อำเภอตากฟ้า และอำเภอท่าตะโก     (เฉพาะตำบลหนองหลวง ตำบลหัวถนน ตำบลวังมหากร และตำบลท่าตะโก) คมสัน สิทธิเลิศประสิทธิ์  8 ม.1 ถ.พหลโยธิน ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  60140 082-165-6968
6 อำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน และ  อำเภอชุมตาบง นายอรุณ  กลัดปรี    605/81  ถนนเอกมหาชัย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  60000 089-7513552
8 พิษณุโลก 1 อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะเทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านคลอง ตำบลพลายชุมพล ตำบลท่าทอง ตำบลบึงพระ ตำบลวังน้ำคู้ และตำบลวัดพริก) นางวัชรา จำเนียรสุขสกุล  814/1 ถ.พุทธบูชา  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 081-7075605
2 อำเภอพรหมพิราม และอำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบล ไผ่ขอดอน ตำบลจอมทอง ตำบลมะขามสูง ตำบลปากโทก ตำบลบ้านกร่าง ตำบลหัวรอ ตำบลสมอแข ตำบลดอนทอง และตำบลบ้านป่า) นางวัชรา จำเนียรสุขสกุล 814/1 ถ.พุทธบูชา  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 081-7075605
3 อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง นางระเบย  เมืองยม  เลขที่ 29/6  หมู่6  ตำบลดินทอง  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 65130 085-8009833
4 อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอ เมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลท่าโพธิ์ และตำบลงิ้วงาม)
5 อำเภอนครไทย อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอชาติตระการ
9 น่าน 1 อำเภอเมืองน่าน อำเภอท่าวังผา (ยกเว้น ตำบลยม
และตำบลจอมพระ) อำเภอภูเพียง เทศบาลเมืองน่าน และเทศบาลตำบลท่าวังผา 
เฉลิมชาติ กุลโน (ผู้ประสานงาน) สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ 545/1  ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000  098-6626158
086-1828985
2 อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอบ้านหลวง อำเภอแม่จริม อำเภอสันติสุข เทศบาลตำบลเวียงสา เทศบาลตำบลนาน้อย และเทศบาลตำบลหนองแดง
3 อำเภอปัว อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสองแคว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอท่าวังผา (เฉพาะตำบลยม และตำบลจอมพระ) เทศบาลตำบลปัว เทศบาลตำบลเชียงกลาง และเทศบาลตำบลทุ่งช้าง  คุณทวี จิตอารีย์ สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ 545/1  ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 093-1725596
10 เพชรบูรณ์ 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์(เฉพาะตำบลบ้านโคก  ตำบลสะเดียง  ตำบลดงมูลเหล็ก  ตำบลชอนไพร  ตำบลนาป่า  ตำบลน้ำร้อน  ตำบลห้วยสะแก  ตำบลนายม  ตำบลระวิง  ตำบลตะเบาะ  ตำบลวังชมภู  ตำบลบ้านโตก และตำบลป่าเลา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลวังชมภู) นายประดับ ยศปัญญา  (ผู้ประสานงาน) สำนักงานชั่วคราว เพชรบูรณ์ เขต1,2 บ้านเลขที่ 26 หมู่ 10 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 094-5389999
089-5638458
2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์(เฉพาะเทศบาลตำบลท่าพล  ตำบลท่าพล  ตำบลนางั่ว  และตำบลห้วยใหญ่)  อำเภอเขาค้อ  อำเภอหล่มสัก(เฉพาะเทศบาลเมืองหล่มสัก  ตำบลบ้านกลาง  ตำบลช้างตะลูด  ตำบลบุ่งคล้า  ตำบลบุ่งน้ำเต้า  ตำบลบ้านไร่  ตำบลลานป่า   ตำบลบุ่งน้ำเต้า  ตำบลหนองไขว่  ตำบลปากดุก  ตำบลวัดป่า  และตำบลตาลเตี่ยว) 094-5389999
089-5638458
3 อำเภอหล่มเก่า  อำเภอน้ำหนาว  อำเภอหล่มสัก(เฉพาะตำบลบ้านหวาย  ตำบลบ้านติ้ว  ตำบลน้ำก้อ ตำบลน้ำชุน  ตำบลห้วยไร่  ตำบลน้ำเฮี้ย  ตำบลหนองสว่าง  ตำบลฝายนาแซง  ตำบลสักหลง  ตำบลท่าอิบุญ  ตำบลบ้านโสก  ตำบลปากช่อง)   คุณอัญชลี  สายคำเลิศ (ผู้ประสานงาน) เลขที่ 118  หมู่ 15  ตำบลวังบาน อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  67120
082-3946856
10 เพชรบูรณ์ 4 อำเภอชนแดน  อำเภอวังโป่ง อำเภอหนองไผ่ (เฉพาะเทศบาลตำบลหนองไผ่ เทศบาลตำบลนาเฉลียง เทศบาลตำบลเฉลียงทอง ตำบลห้วยโป่ง ตำบลยางงาม ตำบลหนองไผ่ และเทศบาลตำบลบัววัฒนา) ศุภวัฒน์  เมธาวัชรินทร์  เลขที่ 333  หมู่1  ตำบลหนองไผ่  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  67140 088-2826653
5 อำเภอบึงสามพัน  อำเภอวิเชียรบุรี(เฉพาะตำบลสามแยก  ตำบลโคกปรง  ตำบลบึงกระจับ  ตำบลซับน้อย  และตำบลซับสมบูรณ์)  อำเภอหนองไผ่(เฉพาะเทศบาลตำบลบ่อไทย  ตำบลกองทูล  ตำบลท่าแดง    ตำบลบ้านโภชน์  ตำบลเพชรละคร  ตำบลท่าด้วง  ตำบลวังโบสถ์ และตำบลวังท่าดี)   ศุภวัฒน์  เมธาวัชรินทร์ เลขที่ 333  หมู่1  ตำบลหนองไผ่  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  67140 088-2826653
6 อำเภอศรีเทพ  อำเภอวิเชียรบุรี(เฉพาะตำบลพุขามตำบลภูน้ำหยด  ตำบลพุเตย   ตำบลวังใหญ่  ตำบลบ่อรัง  ตำบลสระประดู่  ตำบลท่าโรง  ตำบลน้ำร้อน  ตำบลยางสาว  เทศบาลตำบลวิเชียรบุรี  เทศบาลตำบลพุเตย) กฤษฎา  บัวสุวรรณ  เลขที่ 84  หมู่15  ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130 081-8394839
11 แพร่ 1 อำเภอเมือง(ยกเว้นตำบลท่าข้าม   ตำบลวังหงษ์   ตำบลแม่คำมี  ตำบลแม่ยม  ตำบลแม่หล่าย  ตำบลห้วยม้า  และตำบลวังธง)   อำเภอสูงเม่น(ยกเว้นตำบลหัวฝาย และตำบลบ้านปง) กัษษากร (กุ้ง) เลขที่ 128  หมู่ 2  ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่  54000 087 - 6593441
2 อำเภอเมือง(เฉพาะตำบลท่าข้าม   ตำบลวังหงษ์   ตำบลแม่คำมี  ตำบลแม่ยม   ตำบลแม่หล่าย ตำบลห้วยม้า  และตำบลวังธง)   อำเภอสอง   อำเภอร้องกวาง    อำเภอหนองม่วงไข่ กัษษากร (กุ้ง) เลขที่ 44/2 หมู่ 8  ตำบลวังชิ้น  อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  54160 087 - 6593441
3 อำเภอลอง  อำเภอวังชิ้น อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น(เฉพาะตำบลหัวฝาย ตำบลบ้านปง)  เลขที่ 104  หมู่ 12   ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง  จังหวัดแพร่  54120 087 - 6593441
12 แม่ฮ่องสอน 1 ทั้งจังหวัด สมบัติ  ยะสินธุ์  เลขที่ 15/14  หมู่8 ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58130 081-8846199
13 ลำปาง 1 อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะเทศบาลนครลำปาง ตำบลบ้านค่า  ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเป้า ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลทุ่งฝาย ตำบลต้นธงชัย และตำบลบุญนาคพัฒนา) และอำเภอห้างฉัตร ขนิษฐา  นิภาเกษม สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ เลขที่ 106/4  ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  52000 086-4299670
2 อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลบ้านแลง) อำเภองาว
อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน
ขนิษฐา  นิภาเกษม สำนักงาน พรรคประชาธิปัตย์ เลขที่ 106/4  ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  52000 086-4299670
3 อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ตำบลพิชัย และตำบลบ้านเสด็จ) อำเภอแม่ทะ และอำเภอแม่เมาะ
อภิชัย  ยิ้มแก้ว  เลขที่ 357/37  ถนนดวงรัตน์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง ลำปาง 52100
  085-0415450
4 อำเภอเกาะคา อำเภอสบปราบ อำเภอแม่พริก อำเภอเสริมงาม และอำเภอเถิน อภิชัย  ยิ้มแก้ว  เลขที่ 357/37 ถนนดวงรัตน์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง ลำปาง 52100
  085-0415450
14 ลำพูน 1 อำเภอเมืองลำพูน อำเภอบ้านธิ และอำเภอแม่ทา จุดที่ 1 เลขที่ 61  หมู่10  ตำบลอุโมงค์ 081-9608699
อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน 51150
จุดที่ 2   เลขที่ 86/12 หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง  091-0762760
2 อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ และอำเภอเวียงหนองล่อง  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
จุดที่ 3  เลขที่ 62  ถนนมิตรประชา หมู่6  081-4383484
 ตำบลลี้  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
15 สุโขทัย 1 อำเภอเมือง(เฉพาะตำบลบ้านกล้วย ตำบลเมืองเก่า ทม.สุโขทัย ตำบลปากแคว ตำบลยางซ้าย และตำบลวังทองแดง) อำเภอศรีสำโรง คุณวาสนา  สำนักงานทนายความไพฑูรย์และเพื่อน เลขที่164  ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 
089-566-1519
2 อำเภอเมือง(เฉพาะตำบลตาลเตี้ย   ตำบลบ้านสวนตำบลบ้านหลุม   และตำบลปากพระ) อำเภอกงไกรลาศ   อำเภอคีรีมาศ นายภัทรพงษ์  ตั้งเบญจผล เลขที่ 72/6  หมู่2  ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  64170  
089-0111598
3 อำเภอบ้านด่านลานหอย    อำเภอทุ่งเสลี่ยม   อำเภอสวรรคโลก (เฉพาะตำบลปากน้ำ ตำบลย่านยาว ตำบลหนองกลับ ตำบลคลองกระจง ตำบลท่าทอง ตำบลวังไม้ขอน ตำบลเมืองบางขลัง ตำบลเมืองบางยม ตำบลวังพิณพาทย์ และทม.สวรรคโลก) คุณจินตนา ชัยวงค์ ร้านมาลินแก๊ส 15-16 ถ.ประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110  065-076-3428
4 อำเภอศรีสัชนาลัย    อำเภอศรีนคร   อำเภอสวรรคโลก(เฉพาะตำบลป่ากุมเกาะ  ตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง    และตำบลนาทุ่ง)
16 อุตรดิตถ์ 1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นางสุภัคกานต์  คงธนศุภธร  สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ เลขที่ 101/2  หมู่5  ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 086-4317191
2 อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก และอำเภอทองแสนขัน
3 อำเภอลับแล อำเภอตรอน และอำเภอพิชัยข่าวอื่นๆ