ข่าว

จุดยืนยันสมาชิก ภาคใต้ 52 จุด
01 เม.ย. 2561

จุดยืนยันสมาชิก ภาคใต้ 52 จุด


สถานที่ยืนยันสมาชิกพรรค (ภาคใต้) 52 จุด (ข้อมูล 27/03/61)

ลำดับที่ สาขาพรรค ชื่อประธานสาขาพรรค ที่อยู่สาขาพรรค
1 กระบี่ เขต 1 น.ส.พิมพ์ระพี พันธุ์วิชาติกุล 27/13 ถนนมหาราช ต.กระบี่ใหญ่
อ.เมือง 081-8493327 อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
2 กระบี่ เขต 2 นายบุญเกตุ  ตันบุตร 274 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม
อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
3 กระบี่ เขต 3 นายธรรมรักษ์  จงรักษ์ 59/1  ม.1  ต.ทรายขาว  
อ.คลองท่อม 089-2925161 อ.คลองท่อม  จ.กระบี่ 81120
4 ชุมพร เขต 1 นายวิชัย  สุดสวาสดิ์ 45/1 ม.11 ถ.ชุมพร-วังไผ่
อ.เมือง 082-2886635 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
5 ชุมพร เขต 2 นายเดชา พยัคฆิน 170/2 ม.15 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ
อ.ท่าแซะ 087-0228948 จ.ชุมพร 86140
6 ชุมพร เขต 3 นายธีระศักดิ์  ปางวิรุฬรักษ์ 266/5 ม.4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน
อ.หลังสวน 081-6665301 จ.ชุมพร 86110
7 ตรัง เขต 1 นายพรศักดิ์  จริงจิตร 37/7 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
อ.เมือง 089-9710902 จ.ตรัง 92000
8 ตรัง เขต 2 นางอรทิภา เทพชู 35 ถ.เทศบาล 5 ต.ห้วยยอด
อ.ห้วยยอด 081-3677228 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
9 ตรัง เขต 3 นายเฉลิมพล  ชัยเกษตรสิน 81 ม.1 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน
อ.ประเหลียน 080-8710805  จ.ตรัง 92180
10 ตรัง เขต 4 นายณัฏฐพร  สินไชย 126 ถ.สถลสถานพิทักษ์ ต.กันตัง
อ.กันตัง 089-8667744 อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
11 นราธิวาส เขต 1 นายมะรอฮิง แวกิจิ 53 ถ.จตุรงค์รัศมี ต.บางนาค
อ.เมือง 083-1683939 อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
12 นราธิวาส เขต 2 นางเสาวลักษณ์ สมาน 550/8 ถ.ประชาวิวัฒน์
อ.สุไหงโก-ลก 087-3941151 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
13 นราธิวาส เขต 3 นายสุวัฒน์  สันติกาญจน์ 216 ถ.เทศบาล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ
อ.ระแงะ 081-7384879 จ.นราธิวาส 96130
14 นราธิวาส เขต 4 นายยะยา  มะมิง 182/10 ม.2 ถ.รือเสาะสนองกิจ
อ.รือเสะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
15 นครศรีฯ เขต 1 นายปิยะวัฒน์ เกตุแก้ว 58 ถนนศรีธรรมราช ต.ในเมือง
อ.เมือง 081-2718761 อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
16 นครศรีฯ เขต 8 นายประเสริฐ  สุขช่วง 229 ม.1  ต.พรหมโลก 
อ.ท่าศาลา 081-0906994 อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
17 นครศรีฯ เขต 2 นายปราโมทย์  สวนประพัฒน์ 4/9 ม.1 ต.ท่าไร่ อ.เมือง
อ.เมือง ต.ท่าไร่ ลาออก จ.นครศรีฯ 80000
18 นครศรีฯ เขต 9 นายมาโนชน์  วิชัยกุล 291/20-21 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล
อ.สิชล 081-8146093 จ.นครศรีธรรมราช 80120
19 นครศรีฯ เขต 7 นายวิชิตร  บุญชูเกียรติ 7/2 ม.4 ถ.บ้านตาล-บ้านส้อง
อ.ช้างกลาง 089-9154972 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ 80250
20 นครศรีฯ เขต 6 นายเจริญ  วัฒนสงค์ 752/61 ม.2 ซ.เมฆเจริญ ต.ท่ายาง
อ.ทุ่งใหญ่ 086-2724566 อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ 80240
21 นครศร๊ฯ เขต 5 จ.ส.อ.เริ่ม  โสภิกุล 388/15 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ม.1
อ.ทุ่งสง 089-6516208 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ 80110
22 นครศรีฯ เขต 4 นายสามิตร อ่อนคง 105/2 ม.5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์
อ.จุฬาภรณ์ 089-8756559 จ.นครศรีฯ 80130
23 นครศรีฯ เขต 4 นายสุรศักดิ์  วงศ์วนิช 131 ม.3 ถ.ไชยรุฒน์ ต.ท่าประจะ
อ.ชะอวด 081-3674210 อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ 80180
24 นครศรี เขต 2 นางกัลยาณี  ประสพสุข 13/2 หมู่ 4 ต.หัวไทร
อ.ปากพนัง 081-7976583 อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ 80170
25 ปัตตานี เขต 1 นายสุริยา  สาครวิโรจน์ 300/99 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล
อ.เมือง 081-7387734 อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
26 ปัตตานี เขต 2 นายสงคราม  อาวภาค 207/17 ม.4  ต.โคกโพธิ์
อ.โคกโพธิ์ 084-9654514 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
27 ปัตตานี เขต 3 นายโมฮามัดยาสรี ยูซง 7 ถ.ลูกเสือ ต.เทศบาล ต.ตะลุบัน
อ.สายบุรี 081-9592147 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
28 พังงา เขต 2 นายสมบัติ  กิไพโรจน์ 86 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง 081-8934702 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
29 พัทลุง เขต 1 นายสุพัฒ  ชาตรี 128 ม.9 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง
อ.เมือง 081-8971914 จ.พัทลุง 93000
30 พัทลุง เขต 2 นายอรุณรัตน์  ชูทับ 35 ซ.12 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
อ.ควนขนุน 081-7679513 จ.พัทลุง 93000
31 พัทลุง เขต 3 นายประเสริฐ  ดำสุด 629 ม.6  ต.แม่ขรี  อ.ตะโหมด
อ.ตะโหมด 084-8538197 จ.พัทลุง 93160
32 ภูเก็ต เขต 1 นายวีระศักดิ์  สุขสมบูรณ์ 48 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
อ.เมือง 083-1755899 จ.ภูเก็ต 83000
33 ภูเก็ต เขต 2 นายวัชรินทร์ ดุมลักษณ์ 129/17 ม.5  ต.ศรีสุนทร  อ.ถลาง
อ.ถลาง 081-6150211 จ.ภูเก็ต 83110
34 ยะลา เขต 1 นายดุสิต  ลีลาภัทรพันธ์ 159 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง
อ.เมือง 089-2860405 อ.เมือง จ.ยะลา 95000
35 ยะลา เขต 3 นายจรัญ  จันทร์ทิพย์ 125/3 ม.1 ต.ยะรม อ.เบตง
อ.เบตง 085-0811156 จ.ยะลา 95110
36 สงขลา เขต 1 นายผล  มีสุวรรณ 27 ม.9 ต.เกาะยอ อ.เมือง
อ.เมือง 089-8777935 จ.สงขลา 90000
37 สงขลา เขต 2 นายชัยวัฒน์  ชัยงาม 195 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ 089-7386095 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
38 สงขลา เขต 3 นายยงยุทธ  พรรณราย 650 ม. 3 ต.ควนลัง ถ.สนามบิน
ต.คอหงส์ 084-3006009 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
39 สงขลา เขต 4 นายกาจบัณฑิต รามมาก 152/6 ม.4 ต.ท่าบอน อ.ระโนด
อ.สทิงพระ 085-8931161 จ.สงขลา 90140
40 สงขลา เขต 5 นายสาโรช  แก้วคำ 6/16 ม.6 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร
อ.สิงหนคร 089-7337747 จ.สงขลา 90280
41 สงขลา เขต 6 นายเชษฐเชื้อ  ภัทรฐานพัฒน์ 535  ม.3  ถ.สนามบินหาดใหญ่
อ.สะเดา 081-9592142 ต.ควนลัง  จ.สงขลา 90110
42 สงขลา เขต 7 นายปัญญา  สารมาศ 88/8 ม.4 ต.นาทวี จ.สงขลา
อ.นาทวี 081-0935201 90160
43 สงขลา เขต 8 นายอิสมาแอล  หมินหวัง 114/23 ม.1 ต.บ้านนา อ.จะนะ
อ.จะนะ 081-8984875 จ.สงขลา 90130
44 สุราษฎร์ฯ เขต 1 นายพงศ์รัตน์  ปิ่นแก้ว 22/116 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด
อ.เมือง 081-5372563 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
45 สุราษฎร์ฯ เขต 2 นางสาวสุลีพร  จันทร์หุ่น 167/31 ม.1 ต.กะแดะ
อ.กาญจนดิษฐ์ 081-5399955 อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
46 สุราษฎร์ฯ เขต 2 นายปรีชา  เรืองศรี 313 หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย
อ.เกาะสมุย 087-8819130 จ.สุราษฎร์ธานี  84140
47 สุราษฎร์ฯ เขต 3 นายสมพล  มากะพันธ์ 4/26 ถ.พิชัยเดชะ ต.นาสาร
อ.บ้านนาสาร รองประธาน อ.บ้านนาสาร จ.สราษฎร์ธานี 84120
48 สุราษฎร์ฯ เขต 4 นายวณิชย์  พลฤทธิ์ 51 ม.3 ถ.จุลจอมเกล้า ต.พุนพิน
อ.พุนพิน 081-8956317 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  84130
49 สุราษฎร์ฯ เขต 5 นายพรภิรมย์ ทองสัมฤทธิ์ 53/4 ม.3 ต.ไทรขึง อ.พระแสง
อ.พระแสง 089-5921622 จ.สุราษฎร์ธานี 84120 
50 สุราษฎร์ฯ เขต 6 นายโกเมท  เกิดสมบัติ 399 ม.1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา
อ.ไชยา 081-3267688 จ.สุราษฎร์ธานี 84110
51 สตูล เขต 1 นายอรุณ  บูหมัน 490 ม.2 ถ.ยนตรการกำธร ต.ฉลุง
อ.เมือง 084-3988741 อ.เมือง จ.สตูล 91000
52 สตูล เขต 2 นายชำนาญ  เมฆตรง 345 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู
อ.ละงู 081-9637984 จ.สตูล 91110ข่าวอื่นๆ