ข่าว

จุดรับสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
03 ต.ค. 2561

จุดรับสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ จุดรับสมัตรสมาชิกพรรค
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (อัพเดท 9 ต.ค.2561)
ภาคอีสาน (63จุด)
ลำดับที่ จังหวัด เขต ชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่ตั้ง โทรศัพท์
1 กาฬสินธุ์ 1 นายประสิทธิ์  แสงมณี 81 หมู่ 1 ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 080-7549112
2 นายสุพจน์  นิรมิต 29 หมู่ 4 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 095-6474074
4 นายชอบเรียน วงศ์ศิริ 17 หมู่ 12 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 087-2206982
5 นายสุรัตน์  พิมนิสัย 96 หมู่ 8 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 088-5605933
6 นายสมัคร  เยาวกรณ์ 71 หมู่16 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240 081-7394052,043-810660
2 ขอนแก่น 1 นายอุดมการณ์  วรกิจ 199 ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000 095-6695693
1,2,7 พ.ต.ท.ปฏิณญา  วิเชฏฐพงษ์ บ้านเลขที่ 204 หมู่ 7 ต.พระลับ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
095-6644129
3 นายนรเศรษฐ์  ศรีเงิน บ้านเลขที่ 98 หมู่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.ม่วงหวาน
 อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
095-2945654
5 นายวุฒิพงศ์  ศุภรมย์ 089-7150428
6 นายดิลกเทพ กุลน้อย
6 นายสำราญ  ศรีดา  66/2 หมู่ 9 บ้านหนองขาม ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น 40130
084-7921919, 0819655155
8 ดร.พงศธร  งานใจ 193 หมู่ 2 ต.ท่านางแนว อ.แข่งน้อย จ.ขอนแก่น 40230 082-4754558
3 ชัยภูมิ 1,3,4,6,7 นายธเนศน์ โล่ห์วีระ 349/18-19 ถ.อนันตกูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 091-8284482
2 นางสาวอุไรวัลย์  นทีศรี 76 ม.5 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 098-1029618
5 นายชยนนท์ คำเบ้า 53 ม.9 บ.ขามป้อม ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ 36120
094-3850457
4 นครราชสีมา 4 นายจรัญ เสาวกุล 777 ม.2  หมู่บ้านกรรณ์ศะณะ ต.ใหม่ อ.โนนสูง
 จ.นครราชสีมา
081-0734668
5 นายสิทธิชัย เจริญใจ 115 ม.9 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นคราชสีมา 30120 090-2599791
11 นางกาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์ 427 หมู่ 1 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 081-5471268
13 นาย มนูญ มนูขจร  217 ม.18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 083-0293399
14 นาย รังษี จีระมะกร  199 หมู่ 2 ถ.ชุมค้า ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 086-5811700
15 คุณเฉลิม เทียนขุนทด 79 ม.3 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 099-0288187
นางดารา เกตกะโกมล 34/5 ม.1 บ้านหนองบัวโคก ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา 36220
082-4949254
1,2,3,6,7,8,9,10,12 นายวิมล มะลิลา ลานย่าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานยาโม) 081-8782541
5 นครพนม 3 นางอิสรีย์  รักษ์กัตติยะบุตรี 71 ม.2 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม  48170 061-0759589
6 บุรีรัมย์ 1 นายชูวิบูลย์  เงางาม 5/9/2 ถนนธานี (บุลำดวน) ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์
063-3288978
2 นายสมคิด สินโธสง
6 นาย ภุชงค์ เลาหศิริวงศ์  39 ม.1 ต.ทุ่งกะสากพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 096-9628822
8,9 นาย ภูมิสิทธิ์ มาประจง  121 ม.2 ถ.โชคชัยอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์ 31140
081-4427943
7 มหาสารคาม 1,2 นาย เชวงศักดิ์ พลลาภ  246/1 ถ.มหาชัยดำริ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
086-2307320
8 มุกดาหาร 2 นายธนรัตน์ จูมแพง 57 หมู่ 9 บ้านหนองเอี่ยนดง ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี
จ.มุกดาหาร 49110
087-8059998
9 ยโสธร 3 นายศุภชัย  ไชยสัจ 333 ม.11 ต.สามแยก อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร 35120 089-4802332, 090-9707454
1 ทนายนภาพร  พวงช้อย 4/15 ถ.เพลินจิต  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 081-8734379
10 ร้อยเอ็ด 2 นายทินกร  อ่อนประทุม 179 ม.7 ต.หมูม้ล อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45170 086-6469666
4,5 นางสาวตวงรัตน์  วงศ์เวไนย 163 ถ.แจ้งสนิท หมู่ 6 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 061-4292999
8 คุณเกื้อจิตต์  จุรีมาศ  170 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 088-8295635
11 ศรีสะเกษ 1 นายบุญหรัด  ถึงไชย 1598/3 ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 940-3097070
5,6 นางสาวมยุรี  ศรีวิพัฒน์ 32 ม.4 บ้านตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  081-8773309
7 นายนิมิตร  จินาวัลย์ 8 ม.3 (บ้านเขือง) ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 064-0944777
8 นายเกียงศักดิ์  วิริยาพากรณ์ 270/171 หมู่ 8 ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 081-2666835
12 สกลนคร 8 นายบุญรักษา  พรมวัง 126 หมู่ 6 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 080-1952193
13 เลย 1,4 นาย ยงยุทธ ทิพรส   356 ม.1 ถ.ชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 081-8732544
3 นาย อดุลย์วิชญเดช ติยะบุตร  4 ม.1  ต.สานตม  อ.ภูเรือ  จ.เลย  42160 089-8422667
14 สุรินทร์ 1 นายคำสิงห์  ชอบมี 25/2 หมู่ 2 ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  091-0195982
2 นายเลิศชาย  สุขประเสริฐ สำนักงานทยานความองอาจและเพื่อน
188/81 ซ.10 หมู่บ้านนีโอแลนด์ ม.16 ต.นอกเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์
081-7255693
นายณรงค์ฤทธิ์  ชัยสุวรรณ 52/4 ถ.สุริยะราษฎร์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 082-5468999
3 นายองอาจ โสรถาวร 369/5 ม.1 ต.ชุมพลบุรี  อ.ชุมพลบุรี 
ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ เขต3 จ.สุรินทร์
062-1080007
6 นายไพบูลย์  ศิริมา 189 หมู่ 3 บ้านปราสาท ต.บัวเชค อ.บัวเชค จ.สุรินทร์ 32230 091-9799564
15 หนองคาย 1 นางสาวชมพูนุท  นาครทรรพ 567 ถ.มีชัย คุ้มวัดศรีคุณเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000
091-8919999
2 นายธงชัย กึ่งมาตย์ 18 หมู่ 22 บ้านนาเพียงใหญ่ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย 43120
098-5847678
16 บึงกาฬ 1 นายปรวรรษ  หวายฤทธิ์ 61 หมู่ 2 ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 091-8653051
2 นาย วินัย ติยะบุตร  39 หมู่ 10 ถ.พังโคน-บึงกาฬ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ 38180
081-7391448
17 อุดรธานี 1 นายเรวัฒน์ ตึงตระกูล 166 ม.7 ถ.ทหาร ซ.มหามิตร บ.โนนยาง ต.หมากแห้ง
จ.อุดรธานี
086-8513461
นายวราเทพ  จันทพันธ์ 22 ถ.โพนพิสัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 089-6688801
2 นางราณี นิวงศ์ษา 44/5 ม.17 บ้านหนองใส ต.หนองนาคำ อ.เมือง
อุดรธานี 41000
063-7294959
17 อุดรธานี 5 นายทรงกิตติ  สุวรรณทอง 336 หมู่ 1 ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 081-0486745
18 อุบลราชธานี 1 นาย วิทวัส พันธ์นิกุล   436/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี  34000
089-8091777
2 ดร. ศุภชัย ศรีหล้า   229 ม.8 หูม่บ้านเทพารักษ์ ถ.ชยางกูร ต.ม่วงสามสิบ
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
087-4569669
3 นายวุฒิพงษ์  นามบุตร 516 หมู่4 หมู่บ้านหนองใส  ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน
 จ.อุบลราชธานี
086-6483499
8 นางสาวบุณย์ธิดา  สมชัย 333 ม.9 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 081-4381168  (คุณประสิทธิ์)
082-3191080 (คุณพิทักษ์)
5 นาย เทคนิค  เรืองแสน   198 หมู่ 1 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 095-6188405
6 นายวีระ รูปคม 125 ม.13 บ.อำนวยผล ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร
 จ.อุบลราชธานี 34340
085-7714702
11 นายอัครพล จินตะเวช 362 ม.2 บ.ตลาด ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
 จ.อุบลราชธานี 34160
065-3317724
19 อำนาจเจริญ 1 นางสาวธนชาภา  จันทวารา 467 ม.8 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 094-3636662
นายเติม  วรรณเสน 098-2363987
2 นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น 9 หมุ่ 6 บ้านหนองคลอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
065-3592495ข่าวอื่นๆ