ข่าว

จุดรับสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ภาคใต้
03 ต.ค. 2561

จุดรับสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ภาคใต้

ผู้รับผิดชอบ / สถานที่ จุดรับสมัครสมาชิกพรรค
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (อัพเดท 16 ตค.2561)
ภาคใต้  (43 จุด)    
ลำดับ จังหวัด เขต ชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่ตั้ง โทรศัพท์
1 กระบี่ 1 นายสาคร  เกี่ยวข้อง 27/13 ถนนมหาราช ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
089-0519664 075-667840
2 นายสุชีน  เอ่งฉ้วน 274 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 นายบุญเกตุ  ตันบุตร
086-9992225 075-701779
3 คุณบุปผา สุกกระ    
2 ชุมพร 1 นายชุมพล  จุลใส 45/1 ม.11 ถ.ชุมพร-วังไผ่ ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 นายวิชัย  สุดสวาสดิ์
082-2886635 077-658655
2 นายสราวุธ  อ่อนละมัย 170/2 ม.15 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร 86140 นายเดชา พยัคฆิน
087-0228948 077-599545
3 นายธีระชาติ  ปางวิรุฬห์รักษ์ 266/5 ม.4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 089-8924194 077-653104
3 ตรัง 1 นายสุกิจ  อัถโถปกรณ์ 15 ม. 5 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 นายวรเชษร์ (เอ๋) 083-647-1444
2 นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย 35 ถ.เทศบาล 5 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 นางอรทิภา เทพชู
 086-2675492 
3 นายสมชาย  โล่สถาพรพิพิธ 81 ม.1 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง 92180 นายเฉลิมพล  ชัยเกษตรสิน
080-8710805 075-281131
4 นายสมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล 126 ถ.สถลสถานพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 085-0626666
4 นครศรีธรรมราช 1 นายอภิชาต  ศักดิเศรษฐ์ 58 ถนนศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000 นายปิยะวัฒน์ เกตุแก้ว
081-2718761 075-340884
3 นายวิทยา  แก้วภราดัย 13/2 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ 80170 นางกัลยาณี  ประสพสุข
081-7976583 075-341320
4 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์    
5 นายประกอบ  รัตนพันธ์ 388/15 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ 80110 081-9795617
7 นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 7/2 ม.4 ถ.บ้านตาล-บ้านส้อง  ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ 80250 นายวิชิตร  บุญชูเกียรติ
 089-9154972 
8 นายสุรเชษฐ์  มาศดิตถ์ 229 ม.1  ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 นายประเสริฐ  สุขช่วง
081-0906994 
9 น.ส.พิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล 291/20-21 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 นายมาโนชน์  วิชัยกุล
081-8146093 075-536596
5 พัทลุง 1 น.ส.สุพัชรี  ธรรมเพชร 128 ม.9 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 นายสุพัฒ  ชาตรี
081-8971914 074-621793
2 นายนิพิฎฐ์  อินทรสมบัติ 35 ซ.12 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 นายอรุณรัตน์  ชูทับ
 091-7499863 074-612296
3 นายนริศ  ขำนุรักษ์ 629 ม.6  ต.แม่ขรี  อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 นายประเสริฐ  ดำสุด
084-8538197 ,093-6483048
6 ภูเก็ต 1 นางอัญชลี  วานิช เทพบุตร 48 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 นายวีระศักดิ์  สุขสมบูรณ์
083-1755899 076-212042 
2 นายเรวัต  อารีรอบ 129/17 ม.5  ต.ศรีสุนทร  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 นายวัชรินทร์ ดุมลักษณ์
081-6150211 076-386841
7 ยะลา 1 นายประเสริฐ  พงษ์สุวรรณศิริ 159 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 080-0592259 083-112-8558 (ภูริพงศ์)
3 นายณรงค์  ดูดิง 125/3 ม.1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 95110 นายจรัญ  จันทร์ทิพย์
086-2873111 073-245946
8 ระนอง 1 นายวิรัช ร่มเย็น ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ 77/16-17 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
081-5413333
นายสมเกียรติ ชิดเอื้อ 093-5876875
นายนริศ น้อยราช 063-6288255
นายนิพนธ์ บุญทองซุ่น 084-4385119
9 พังงา 1 นางกันตวรรณ ตันเถียร 86 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 นายสมบัติ  กิไพโรจน์
089-9095656 076-571225-6
นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์    
10 สงขลา 1 นายเจือ  ราชสีห์ 27 ม.9 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90000 นายณฐ  มีสุวรรณ
089-8777935 074-450589
2 นายภิรพล  ลาภาโรจน์กิจ 195 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 นายชัยวัฒน์  ชัยงาม
089-7386095  074-232009
3 นายวิรัตน์  กัลยาศิริ 650 ม. 3 ต.ควนลัง ถ.สนามบิน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 นายยงยุทธ  พรรณราย
084-5373990
10 สงขลา 4 นายชัยวุฒิ  ผ่องแผ้ว 95/8-95/9 หมู่ 1 ต.ปากแตระ อ.ระโนด สงขลา 90140 นายกาจบัณฑิต รามมาก
081-9636134 074-333727
5 นายนิพนธ์ บุญญามณี 6/16 ม.6 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 นายสาโรช  แก้วคำ
089-7337747
นายถาวร  เสนเนียม 535  ม.3  ถ.สนามบินหาดใหญ่ ต.ควนลัง  จ.สงขลา 90110 นายเชษฐเชื้อ  ภัทรฐานพัฒน์
099-4463539 074-250451
นายเดชอิศม์  ขาวทอง ศาลาเอนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบล กำแพงเพชร หมู่6
ตำบลกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
081-8987999
6 นายถาวร  เสนเนียม 535  ม.3  ถ.สนามบินหาดใหญ่ ต.ควนลัง  จ.สงขลา 90110 นายเชษฐเชื้อ  ภัทรฐานพัฒน์
099-4463539 074-250451
7 นายศิริโชค  โสภา 88/8 ม.4 ต.นาทวี จ.สงขลา 90160 นายปัญญา  สารมาศ
081-0935201 090-9912416
8 พล.ต.ต.สุรินทร์  ปาลาเร่ 114/23 ม.1 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 นายอิสมาแอล  หมินหวัง
081-8984875
11 สตูล 1 นายเกตุชาติ เกษา    
2 นายฮอชาลี  ม่าเหร็ม 345 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 นายชำนาญ  เมฆตรง
081-9637984  074-773534
12 สุราษฎร์ธานี 1 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน        54/9 ม.1 ถ.ทวีลาภภักดี ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 
089-0787396
2 นางสาวสุลีพร  จันทร์หุ่น 167/31 ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 นางสาวสุลีพร  จันทร์หุ่น
081-5399955 077-379146
3 นางโสภา  กาญจนะ 4/26 ถ.พิชัยเดชะ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สราษฎร์ธานี 84120  นายสมพล  มากะพันธ์
089-4720636
5 นายสินิตย์  เลิศไกร 53/4 ม.3 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120  นายพรภิรมย์ ทองสัมฤทธิ์
089-5921622  077-287272
6 นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ 399 ม.1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี 84110 นายโกเมท  เกิดสมบัติ
081-3267688  077-284496ข่าวอื่นๆ