ข่าว

จุดลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เหนือ
29 ต.ค. 2561

จุดลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เหนือ

จุดลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคเหนือ    (อัพเดท 6 พฤศจิกายน 2561)
จำนวนทั้งสิ้น 81 จุด
ลำดับ จังหวัด เขต ชื่อผู้ได้รับมอบหมาย จุดที่ตั้ง ผู้ประสาน จำนวนหน่วยหยั่งเสียง จำนวนเครื่อง
1 เชียงใหม่ 1 นายบวร  ศรีเปารยะ สนง.พรรคประชาธิปัตย์  เลขที่ 42  ติดต่อ คุณศิวาพร พรคำ (เพชร) 1 1
ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 088-2669238 / 086-1807199
2 นายคณกฤษณ์ เลาหกุลทรัพย์ เลขที่ 192  หมู่4  ต.สารภี   ติดต่อ คุณคณกฤษณ์ 1 1
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่ 50140 081-5684401
3 นายวิชิต  กลิ่นทอง เลขที่ 127  หมู่6  ต.บวกค้าง   ติดต่อ คุณวิชิต  กลิ่นทอง 1 1
อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่  50130 089-8382396
4 จ.อ.สุวินัย  วิมุขมนต์ เลขที่ 358  ต.เวียง  อ.พร้าว ติดต่อ คุณสุวินัย 1 1
จ.เชียงใหม่  50190 089-4334303
5 นายพรเลิศ  การ์วินจันทร์ เลขที่ 179  ต.แม่สูน  อ.ฝาง ติดต่อ คุณพรเลิศ 1 1
จ.เชียงใหม่  50110 063-1146199
6 นางโสรยา  บุญยมหา เลขที่ 33  หมู่2  ต.หนองบัว ติดต่อ คุณโสรยา 1 1
อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่ 50320 089-5608728 / 097-9183197
7 นายธนัญกร  ยิ่งโยชน์  เลขที่ 106  หมู่7  ต.ขี้เหล็ก ติตต่อ คุณนัสสุชา 1 1
อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 50150   081-9928492
2 เชียงราย 1 นายเจริญ  สิงห์สุข เลขที่111/33  หมู่19  ต.รอบเวียง   ติดต่อ  คุณธิดาทิพย์  วุฒิชมภู 1 1
อ.เมือง  จ.เชียงราย 57000 099-1800756
3 แม่ฮ่องสอน 1 นายสมบัติ  ยะสินธุ์ เลขที่ 222  ถ.แม่ฮ่องสอน-ปาย หมู่12 บ้านชานเมือง   ติดต่อ คุณนุชรี  จันตบุตร 1 1
ต.ปางหมู  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน  58000 095-6918879
4 ลำพูน 1,2 นายขยัน  วิพรหมชัย จุดที่ 1 เลขที่ 61/1  หมู่10  ต.อุโมงค์    ติดต่อ คุณขยัน  วิพรหมชัย  1 1
อ.เมือง  จ.ลำพูน 081-9608699
จุดที่ 2 86/12  หมู่1  ต.ปากบ่อง   ติดต่อ คุณบรรจง   1 1
อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน 081-9501779
จุดที่ 3 เลขที่ 125  หมู่3  ต.แม่ตืน          ติดต่อ คุณอำพร  ทองเชื้อ   1 1
อ.ลี้  จ.ลำพูน 062-5847617
5 ลำปาง 1 นางขนิษฐา  นิภาเกษม สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์  เลขที่ 106/4 ติดต่อ คุณขนิษฐา 1 1
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว  อ.เมือง  จ.ลำปาง 086-4299670
3,4 นายนิคม  เชาว์กิตติโสภณ จุดที่ 1 โรงเรียนบ้านสบจาง  หมู่ 6   ติดต่อ คุณศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว 1 1
ต.นาสัก  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง 062-8283356
จุดที่ 2 วัดบ้านใหม่ หมู่ 1 ต.กอนไฟ   ติดต่อ คุณอภิชัย ยิ้มแก้ว 1 1
อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง 085-0415450
จุดที่ 3 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนอง  หมู่ 4   ติดต่อ คุณอภิชัย ยิ้มแก้ว 1 1
ต.น้ำโจ้  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง 085-0415450
6 พะเยา 1 นายอนุพงษ์  มาคำ จุดที่ 1 เลขที่ 175  หมู่14  ต.แม่ปืม   ติดต่อ คุณจำนงค์  มาคำ 1 1
อ.เมือง  จ.พะเยา 56000 081-9522478
จุดที่ 2 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่าแฝกดอย เลขที่ 173  ติดต่อ คุณนิรันดร์ วันตุ้ย  1 1
หมู่ที่ 4  ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ  จ.พะเยา 087-5795691
3 นายมนัสศักดิ์  บุญมีตระกูล จุดที่ 1 เทศบาลตำบลงิม  ติดต่อ คุณอนุรักษ์/ คุณชัยวัฒน์ 1 1
อ.ปง  จ.พะเยา 089-5577255 / 081-9506112
จุดที่ 2  ที่ทำการกำนันตำบลควร ต.ควร อ.ปง ติดต่อ คุณอ๊อด 062-2863832  1 1
จุดที่ 3   เลขที่ 49  หมู่6   ติดต่อ คุณคีรี                                 089-2612355 1 1
  ต.ปง  อ.ปง  จ.พะเยา
จุดที่ 4  สำนักงานสาขาประชาธิปัตย์(เดิม)        ติดต่อ นางสาวกัญจน์ชญา
098-3459796
1 2
เลขที่ 213  ต.สระ อ.เชียงม่วน  จ.พะเยา
7 แพร่ 1,2,3 นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู จุดที่ 1  สนง.พรรคประชาธิปัตย์  เลขที่ 104 ติดต่อ คุณสมมิ่ง  เหมืองร้อง 1 1
หมู่12  ต.บ้านกลาง  อ.สอง  จ.แพร่ 54120 086-1944696
จุดที่ 2 เลขที่ 128  หมู่2  ต.เหมืองหม้อ  ติดต่อ คุณเทียบดาว ตะไมล์ 1 2
อ.เมือง  จ.แพร่  54000 099-6601115
จุดที่ 3 เลขที่ 99  หมู่4  ต.วังหลวง   ติดต่อ คุณธนินจิตรา  ศุภศิริ 1 2
อ.หนองม่วงไข่  จ.แพร่ 54170 094-6283355
จุดที่ 4 เลขที่ 187/2  หมู่4  ต.แม่ยางร้อง   ติดต่อ คุณไชยพนม  สมวงศ์วาลย์ 1 1
อ.ร้องกวาง  จ.แพร่  54140 099-6263325
7 แพร่ 1,2,3 นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู จุดที่ 5  44/2  หมู่8  ต.วังชิ้น       ติดต่อ คุณทวี  มัดจิต      1 1
อ.วังชิ้น  จ.แพร่  54160 087-1726493
จุดที่ 6  35/3 หมู่2  ต.ปากกาง ติดต่อ คุณปอรวัลย์  มุดเจริญ 1 1
อ.ลอง  จ.แพร่  54150 081-8825755
จุดที่ 7 เลขที่ 172/3  หมู่2  ต.ปงป่าหวาย ติดต่อ คุณศิริพร  ดอนแดนจุย 1 1
อ.เด่นชัย  จ.แพร่  54110 081-9503517
จุดที่ 8 เลขที่ 2/5  หมู่6  ต.ดอนมูล   ติดต่อ คุณจิตรา  สุมา 1 1
อ.สูงเม่น  จ.แพร่ 094-5035585
8 น่าน 1,2 นายอดิศักดิ์  ภิมาลย์ จุด​บ้านน้ำโค้ง​ ต.สะเนียน​  ติดต่อ คุณเฉลิมชาติ  กุลโน 1 1
อ.เมือง​ จ.น่าน 098-6626158/086-1828985
9 อุตรดิตถ์ 1 นายชญาน์ทัต  ดีมา วัดคลองนาพง หมู่ 7   ต.ผาจุก ติดต่อ นางสมปอง ดีมา 1 1
 อ.เมือง   จ.อุตรดิตถ์   53000 081-836 6082
1 นพ.เธียรชัย  สุวรรณเพ็ญ จุดที่ 1 เลขที่ 698  ถ.ตากสิน  ต.ระแหง ติดต่อ คุณพรสวรรค์  แสงทอง 1 1
อ.เมือง  จ.ตาก  63000 093-1831729
จุดที่ 2 วัดเชียงทอง ต.เชียงทอง   ติดต่อ คุณแก้ว ปัญญาคำ 1 1
อ.วังเจ้า  จ.ตาก 081-1827587
10 ตาก จุดที่ 3 วัดสันป่าลาน ต.ตากออก ติดต่อ คุณสำรวย  กิจจา 1 1
อ.บ้านตาก  จ.ตาก 088–4249101
2 นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ จุดที่ 1 สนง.พรรคประชาธิปัตย์  390/41 ติดต่อ คุณปกรณ์  สตะนีกรรณ 1 2
ศูนย์การค้าแม่เมยซิตี้ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ตาก 081-4706234
จุดที่ 2 เลขที่ 67  หมู่7  บ้านทรายงาม   ติดต่อ คุณอารีย์  คลองแกว 1 2
ต.พบพระ  อ.พบพระ  จ.ตาก  63160 087-2026048/097-9948285
จุดที่ 3 เลขที่ 192  บ้านแม่กลอง  ติดต่อ คุณบุญยืน  จันทร์เจริญ 1 1
ต.แม่กลอง  อ.อุ้มผาง  จ.ตาก  63170 081-8862126
3 นายธนิตพล  ไชยนันทน์ จุดที่ 1 สนง.ย่อยประชาธิปัตย์  เลขที่ 380/1  หมู่3                    บ้านจัดสรร  ต.สามเงา  อ.สามเงา จ.ตาก ติดต่อ คุณเตือนใจ  จันตา 1 1
063-6690010
จุดที่ 2 สนง.ย่อยประชาธิปัตย์ เลขที่250 หมู่3  ติดต่อ คุณธนิตพล  ไชยนันทน์     1 1
บ้านห้วยนกแล ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก  086-9988888
1 นายวิรัตน์  วิริยะพงษ์ จุดที่ 1 สนง.ทนายความไพฑูรย์และเพื่อน  164 ติดต่อ คุณวาสนา  1 1
ถ.จรดวิถีถ่อง  ต.ธานี  อ.เมือง  จ.สุโขทัย 64000 089-5661519
จุดที่ 2 เลขที่ 12/1  หมู่.3   ต.คลองตาล   ติดต่อ นายทรนง พุ่มศิโร      1 1
อ.ศรีสำโรง   จ.สุโขทัย 093-3143231
จุดที่ 3 หอประชุม โรงเรียนบ้านท่าชุม
เลขที่ 212  หมู่15 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 
ติดต่อ นายอนุรักษ์  นรษี                          094-6287904 1 2
11 สุโขทัย 2 นายสัมพันธ์  ตั้งเบญจผล จุดที่ 1  สำนักงานทนายความภัทรพงษ์ 72/6 หมู่2 ติดต่อ คุณภัทรพงษ์  ตั้งเบญจผล 1 1
ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 089-0111598
จุดที่ 2 ศาลาเอนกประสงค์วัดคุ้งยางใหญ่  ติดต่อ คุณทองเจียม แสไพศาล   081-6753975 1 1
ต.บ้านสวน  อ.เมือง จ.สุโขทัย
จุดที่ 3 ศาลาอเอนกประสงค์ สหกรณ์การเกษรคีรีมาศ ติดต่อ คุณประทีป แจ่มทุ่ง           097-0365999 1 1
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 
จุดที่ 4 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม  ติดต่อ คุณสมพงษ์  หลิ่งเจริญ 1 1
ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 089-2708681
1 ดร.ธิติ  มหบุญพาชัย จุดที่ 1 ศาลาท่าน้ำวัดพระบรมธาตุ  ติดต่อ คุณพรชัย อาระยะทรงศักดิ์  081-9736109  1 1
ต.นครชุม อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร
จุดที่ 2 ศาลาเอนกประสงค์ บ้านท่าระแนะ  ติดต่อ คุณพรชัย อาระยะทรงศักดิ์  081-9736109 1 1
ต.นาบ่อคำ อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร
2 นายสุขวิชชาญ  มุสิกุล จุดที่ 1 ศาลาประชาคมตำบลท่าไม้ ติดต่อ คุณสุขวิชชาญ  มุสิกุล 1 1
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 082-4156198 
จุดที่ 2 บ้านผู้ใหญ่นัม (เทศบาลเมืองพรานกระต่าย) ติดต่อ คุณสุขวิชชาญ  มุสิกุล 1 1
12 กำแพงเพชร ต. พรานกระต่าย  อ. พรานกระต่าย  จ. กำแพงเพชร 082-4156198 
นายสำราญ  ศรีแปงวงศ์ จุดที่ 1 เลขที่ 695/3  หมู่15  ต.คลองน้ำไหล   ติดต่อ คุณสำราญ  ศรีแปงวงศ์ 1 1
อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร  62180 081-7853206
3 จุดที่ 2 วัดวังไทร หมู่2 ต.วังไทร  ติดต่อ คุณประจวบ                                   1 1
อ.คลองขลุง กำแพงเพชร  088-4330265
4  นางสิริมนต์  พึ่งเจียม ตลาดไทยพิทักษ์ เลขที่ 193 หมู่ 1                                ติดต่อ  คุณสิริมนต์  พึ่งเจียม            1 1
 ต.สลกบาตร  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร 080-5070909
13 พิษณุโลก 1 นางเฉลิมศรี  จันทร์หิรัญ จุดที่ 1 สนง.พรรคประชาธิปัตย์ เขต1  เลขที่ 814/1   ติดต่อ คุณวัชรา  จำเนียรสุขสกุล   081-7075605 1 2
ถ.ธรรมบูชา  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก
จุดที่ 2 อาคารเอนกประสงค์  หมู่4  ต.อรัญญิก   ติดต่อ คุณกำไล  หนูเทศ   1 1
อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 087-7299283
จุดที่ 3 เทศบาลเมืองอรัญญิก  หมู่3  ต.อรัญญิก   ติดต่อ คุณแพรพรรณ สุขสมบูรณ์   097-9499634 1 2
อ.เมือง  จ.พิษณุโลก
จุดที่ 4 ท่าข้าว ก.พรหมพิราม  เลขที่493  หมู่1   ติดต่อ คุณเกียรติยศ  มูลขำ   1 1
ต.พรหมพิราม  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก 084-8162126
จุดที่ 5 เทศบาลตำบลวงฆ้อง  ต.วงฆ้อง   ติดต่อ คุณพิสิทธิ  ภู่สวัสดิ์   1 1
อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก 088-1442375
จุดที่ 6 วัดทุ่งตาเปรี้ยว  หมู่6  ต.ดงประคำ  ติดต่อ คุณเดช  ม่วงคำ   1 1
  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก 084-6200542
13 พิษณุโลก 3 นายจุติ  ไกรฤกษ์ จุดที่ 1 เลขที่29/6  หมู่6  ต.ดินทอง   ติดต่อ คุณระเบย  เมืองยม   1 1
อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 085-8009833
จุดที่ 2 เลขที่ 7/6  หมู่7  ต.บ้านกร่าง   ติดต่อ คุณอุบล  จีนด้วง   1 1
อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 094-8307222
จุดที่ 3 หมู่6  ต.ชมภู   ติดต่อ คุณศิริรัตน์  คลองภูเขียว 1 1
อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  083-6258162
จุดที่ 4 วัดสว่างศรีบุญเรือง  หมู่4 ติดต่อ คุณ ชุตินันท์  เครือสุข   1 1
ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  080-5189994
จุดที่ 5 เลขที่9  หมู่5  ต.นาบัว ติดต่อ คุณปิ่นปิณัฐ โพธิปนะพันธ์พงษ์   1 1
อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก  081-7853097
จุดที่ 6 เลขที่15/1  หมู่10  ต.หนองกระท้าว ติดต่อ คุณธิมา  ธูปทอง 1 1
 อ.นครไท จ.พิษณุโลก 086-9368720
จุดที่ 7  40/2 ม.8 บ้านนาเมือง  ต.ป่าแดง ติดต่อ  น.ส.ไพริน  เชื้อตาโคตร 1 1
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 089-8305690
14 เพชรบูรณ์ 1 ดร.จำเนียร  โฉมงาม วัดในเรืองศรี หมู่ 12 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อ ดร.จำเนียร  095-3420999 1 2
2 นายชัยณรงค์  สืบสุรีย์กุล จุดที่ 1 สนง.ชั่วคราว เลขที่ 26  หมู่10  ต.หนองไขว่ ติดต่อ คุณประดับ  ยศปัญญา 1 1
อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์  67110 089-5638458
จุดที่ 2 เลขที่ 183 หมู่14 ต.บ้านกลาง   ติดต่อ คุณบุญเหลือ เชยกิจ  1 1
อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์  083-1658224

ติดต่อ คุณชัยณรงค์  สืบสุรีย์กุล      094-5389999 1 1

14 เพชรบูรณ์ 3 นายยุพราช  บัวอินทร์ เลขที่ 118  หมู่5  ต.วังบาน   ติดต่อ คุณอัญชลี  สายคำเลิศ 1 3
อ.หล่มเก่า  จ.เพชรบูรณ์  67120 082-3946856
15 พิจิตร 2 นายนราพัฒน์  แก้วทอง เลขที่  64/9 หมู่8 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.คลองคะเชนทร์   ติดต่อ คุณอาวุธ  เดชอุปการ 1 2
อ.เมือง  จ.พิจิตร 66000 086-9257539
1,3 นายอัศวิน  วิภูศิริ จุดที่ 1 เลขที่ 1199  หมู่1  ต.ทับคล้อ   ติดต่อ คุณอรุณ  ลิขิตพรสวรรค์ 1 1
อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร  66150 081-8877611
จุดที่ 2 เลขที่ 7  หมู่2  ต.วังงิ้ว   ติดต่อ คุณอรุณ  ลิขิตพรสวรรค์ 1 2
อ.ดงเจริญ  จ.พิจิตร 081-8877611
จุดที่ 3 เลขที่ 99  หมู่ 8  ต.สากเหล็ก  ติดต่อ พ.ต.อ.สันติรักษ์ หินทรขาว 1 1
อ.สากเหล็ก  จ.พิจิตร 081-7403222
จุดที่ 4 เลขที่ 33  หมู่ 3  ต.ไทรลงโขน ติดต่อ พ.ต.อ.พนม  เหลืองอ่อน 1 1
อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 089-7075570
จุดที่ 5 เลขที่ 159/11  เทศบาลตำบลบางมูลนาก ติดต่อ  คุณสุชาติ  บุญต้อ 1 1
ต.เนินมะกอก  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร 081-9732744
จุดที่ 6  ต.ป่ามะคาบ  อ.เมือง  จ.พิจิตร ติดต่อ  พ.ต.อ.พนม  เหลืองอ่อน 1 2
081-7403222
16 นครสวรรค์ 1,4 นายสงกรานต์  จิตสุทธิภากร สนง.พรรคประชาธิปัตย์  เลขที่ 605/79  ถ.เอกมหาชัย ติดต่อ คุณอรุณ  กลัดปรี 1 2
ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000 082-8795278 / 061-9532869
16 นครสวรรค์ 5 นายพีระเดช  ศิริวันสาณฑ์ เลขที่ 8  หมู่1  ถ.พหลโยธิน  ต.ตากฟ้า   ติดต่อ คุณคมสัน  สิทธิเลิศประสิทธิ์ 1 2
อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์  60140 082-1656968
รวมทั้งสิ้น 81 97ข่าวอื่นๆ