ข่าว

จุดลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ใต้
29 ต.ค. 2561

จุดลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ใต้

หน่วยเลือกตั้งภาคใต้ (31 ตค.2561)
ลำดับ จังหวัด เขต ผู้รับผิดชอบ จุดหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ที่       จุด 1 จุด 2 จุด3 จุด 4
1 กระบี่ 1 นายสาคร  เกี่ยวข้อง สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 77 ม.4 ต.ไสไทย ถ.กระบี่ - เขาทอง     
    27/12-13 ถ.มหาราช ต.กระปี่ใหญ่  อ.เมือง จ.กระบี่  81000    
    อ.เมือง จ.กระบี่  81000 (จำนวน2เครื่อง) ผู้ประสานงาน นายฐานันต์  รักโข    
    ผู้ประสานงาน น.ส.สุมามาลย์ มรกตคันโธ โทร. 081 - 7374171    
        โทร. 063 - 2399245  (จำนวน 2 เครื่อง)    
2 กระบี่ 2 นายสุชีน เอ่งฉ้วน นายวิโรจน์  ทองสุข  นายประทีป  อินทรโชติ นายคำนวล เมฒจันทร์ฉิม 089-7258492
      43/1 ม.5 บ้านควนโอ ต.อ่าวลึก  110 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม  28 ถ.อ่าวลึก บางหล่อ(4009)  
      จ.กระบี่  โทร.098 - 7733941 จ. กระบี่  โทร.081 - 8926505 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา  
        จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง  
3 กระบี่ 3 น.ส.พิมพ์ระพี พันธุ์วิชาติกุล ร้านทรีโอ 88 ม.3 ต.คลองท่อมใต้      
      อ.คลองท่อม จ.กระบี่ จำนวน 2 เครื่อง      
      ผู้ประสานงาน นายกฤษดา มนต์ภาณีวงค์      
      โทร.081 - 9268014      
4 ชุมพร 1 นายชุมพล  จุลใส เทศบาลท่ายาง  อ.เมือง  จ.ชุมพร ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร  
      ผู้ประสานงาน นางประไพ  อบต.นาสัก ม.3 ต.สวี จ.ชุมพร ผู้ประสานงาน  สจ.กิตติศักดิ์   
      089-8669913 ผู้ประสานงาน สจ.วิชัย  081-7377252  
      จำนวน 2 เครื่อง 082-2886635 จำนวน 2 เครื่อง  
          จำนวน 2 เครื่อง    
               
ลำดับ จังหวัด เขต ผู้รับผิดชอบ จุดหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ที่       จุด 1 จุด 2 จุด3 จุด 4
5 ชุมพร 2 นายสราวุธ อ่อนละมัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 โรงเรียนบ้านหินกบ    
        (บ้านเนินสันติ)  อ.ท่าแซะ   จ.ชุมพร ม.6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร    
        ผู้ประสานงาน 1.น.ส.กฤษณา จันทร์วิเศษ ผู้ประสานงาน นายอนุชา ดีบุก    
        2.นายสุรศักดิ์ นุ่นจีน นายเดชา พยัคฆิน    
        3.นายสานิตย์ เขิงไกรยัง นางกนกพร พรหมศักดิ์    
        4.นายเสนีย์ ชูสุริย์แสง นายสมศักดิ์ เพชรคีรี    
        จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง    
6 ชุมพร 3 นายธีระชาติ  ปางวิรุฬรักษ์ 33/1 ม.3 ถ.เขาเงิน ต.ขันเงิน       
      อ.หลังสวน จ.ชุมพร      
      (จำนวน 2 เครื่อง)      
        ผู้ประสานงาน 1.นายชาญศักดิ์ ตันหยงมาศสกุล      
      2.นายเกษม นิลสุวรรณ      
        3.นายมนตรี จินาคม      
7 ตรัง 1 นพ.สุกิจ  อัถโถปกรณ์ สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ เขต 1      
      15 ม.5 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง      
      ผู้ประสานงาน  นายชัยวัฒน์ ช่วยงาม      
      โทร. 083 - 6471444      
        จำนวน 2 เครื่อง      
ลำดับ จังหวัด เขต ผู้รับผิดชอบ จุดหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ที่       จุด 1 จุด 2 จุด3 จุด 4
8 ตรัง 2 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 35 ถ.เทศบาล 5  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง      
      ผู้ประสานงาน นายสุวิทย์       
        โทร. 085 - 6352143 จำนวน 2 เครื่อง      
9 ตรัง 3 นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ  226 ม.5 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว       
      น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ จ.ตรัง  (จำนวน 2 เครื่อง)      
10 ตรัง 4 นายสมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ เขต 4      
        126 ถ.สกลสถานพิทักษ์ อ.กันตัง จ.ตรัง      
        จำนวน 2 เครื่อง      
11 นครศรีธรรมราช 1 นายอภิชาติ  ศักดิเศรษฐ์ 58 ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง  โรงเรียนอำมาตย์วิทยานุสรณ์ ต.คลัง     
      จ.นครศรีธรรมราช  จำนวน 2เครื่อง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช    
      ผู้ประสานงาน น.ส.เมย์ลดา ยิ่งคำนึง จำนวน 2 เครื่อง    
      โทร. 090 - 4993889    
12 นครศรีธรรมราช 2 น.ส.นริศา อดิเทพวรพันธุ์ สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ เขต 2   ต.ท่าเรือ  อ.เมือง สำนักงานพรรค  
      62/2 ถ.บางวัง ต.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช วัดกัลยานฤมิตร  
      อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช   ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง  
      จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง  
13 นครศรีธรรมราช 3 นายวิทยา  แก้วภาราดัย สาขาพรรค อ.หัวไทร วัดบ่อล้อ สี่แยกบ่อล้อ    
      13/2 ถ.นครศรีธรรมราช - สงขลา  ต.เจ้าแม่อยู่หัว อ.เชียรใหญ่    
      บ้านหัวลำพู  ต.หัวไทร  อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช    
        จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง    
ลำดับ จังหวัด เขต ผู้รับผิดชอบ จุดหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ที่       จุด 1 จุด 2 จุด3 จุด 4
14 นครศรีธรรมราช 4 นายชัยชนะ  เดชเดโช 794/20 ม.13 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  1 ม.3 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด     
      นายชำนิ  ศักดิเศรษฐ์ จ.นครศรีธรรมราช (จำนวน 2 เครื่อง) จ.นครศรีธรรมราช (จำนวน 2 เครื่อง)    
      ผู้ประสานงาน 1.น.ส.ปาริสา เพชรรัตน์  ผู้ประสานงาน 1.นายภัทรพล ปานจีน    
        2.น.ส.นิภาพร แซ่ด่าน 2.น.ส.วิไลลักษณ์ ถนนทิพย์    
    3.น.ส.พรรณี เพ็ญเพชร์อนันต์ 3.น.ส.ฟองฝน ปานจีน    
        4.น.ส.อารียา ณ อยุธยา 4.น.ส.ธนัญญา อินทร์ช่วย    
15 นครศรีธรรมราช 5 นายประกอบ  รัตนพันธ์ สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ เขต  5 สำนักงาน อบต.แก้วเสน     
    โทร. 081 - 9795617 388/15 - 16 ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง   ต.แก้วเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช    
      จ.นครศรีธรรมราช (จำนวน 2 เครื่อง) (จำนวน 2 เครื่อง)    
16 นครศรีธรรมราช 6 นายเทพไท  เสนพงศ์ สาขาพรรค หมู่2 ตำบลท่ายาง       
      อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240      
      จำนวน 2 เครื่อง      
17 นครศรีธรรมราช 7 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 3/1 ม.8 ต.ช้างกลาง      
      อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช      
      จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 2 เครื่อง      
        ผู้ประสานงาน นายวิชิต บุญชูเกียรติ       
18 นครศรีธรรมราช 8 นายสุรเชษฐ์ มาศดิษฐ์ บ้านพัก 246 ม.1 ต.พรหมโลก ศาลาหมู่บ้าน ม.11 ต.ท่าศาลา    
        อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช    
        จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง    
ลำดับ จังหวัด เขต ผู้รับผิดชอบ จุดหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ที่       จุด 1 จุด 2 จุด3 จุด 4
19 นครศรีธรรมราช 9 นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล 143 ม.16 ต.ทุ่งปริง อ.สิชล  อบต.กลาย ม.3 ต.กลาย อ.ท่าศาลา     
        จ.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช    
        จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง    
20 นราธิวาส 1 นายกูอาเซ็ม กูจินามิง 144  ม. 4  ต.เจ๊ะเห  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส 204 ม.7 ต.โคกเคียน  อ.เมือง     
    โทร.081 - 7664811 ผู้ประสานงาน นายกูอาเซ็ม กูจินามิง จ.นราธิวาส จำนวน 2 เครื่อง    
        จำนวน 2 เครื่อง ผู้ประสานงาน นายกูอาเซ็ม กูจินามิง    
21 นราธิวาส 2 นายเจ๊ะซู ตาเหย็บ ศูนย์อาหาร (Food Center) เทศบาล      
      โทร 087-3931353 สุไหงโกลก จ.นราธิวาส      
        จำนวน 1 เครื่อง      
22 นราธิวาส 3          
        จำนวน 1 เครื่อง      
               
23 นราธิวาส 4 นายโคไมนี ดารายรสาฮอ 224 ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 17 ม.5 ต.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96170    
      โทร.081 - 7664811 96180      
        จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง    
24 ปัตตานี 1 นายอันวาร์  สาและ ศาลเจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว 63 ต.อาเนาะรู      
        อ.เมือง  จ.ปัตตานี  จำนวน 2 เครื่อง      
        ผู้ประสานงาน  นายหมุดตอฝา  เอียดขาว      
        โทร. 089 - 2954123      
ลำดับ จังหวัด เขต ผู้รับผิดชอบ จุดหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ที่       จุด 1 จุด 2 จุด3 จุด 4
25 ปัตตานี 2 นายอิสมาแอล เบ็ญจอิบรอฮีม 207/17 ตรงข้ามการไฟฟ้าโคกโพธิ์      
      ม.4 ต.เพชรเกษม อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี      
      ผู้ประสานงาน  นายสงคราม อาวภาค      
      โทร. 084 - 9654514 จำนวน 2 เครื่อง      
        นายอับดุลรอหีม ยีดำ โทร.085 - 6289362      
26 ปัตตานี 3 นายคอเลพ เจ๊ะนา 16/1 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ      
       จ.ปัตตานี  เบอร์โทร: 094-5972012      
        จำนวน 2 เครื่อง      
27 ปัตตานี 4 นายฟรีดี เบญอิบรอน  16/1 ม.3 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 (ร้านยะรังโมบาย) 63 ม.3 ถ.สิโรรส     
        เบอร์โทร: 062-3830305  ถ.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160    
      จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง    
28 พังงา 1 นายจุฤทธิ์  ลักษณะวิศิษฐ์ 86 ม.4 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา      
      จำนวน2เครื่อง      
    นางกันตวรรณ ตันเถียร 68/2 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา      
      จำนวน2เครื่อง      
29 พัทลุง 1 นางสาวสุพัชรี  ธรรมเพชร บ้าน นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร      
      128 ม.9 ต.ท่ามิหร่ำ อ.เมือง จ.พัทลุง      
        โทร. 099 - 3369989 จำนวน 2 เครื่อง      
ลำดับ จังหวัด เขต ผู้รับผิดชอบ จุดหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ที่       จุด 1 จุด 2 จุด3 จุด 4
30 พัทลุง 2 นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ  35 ถ.ราเมศวร์ ซ.12 อ.เมือง จ.พัทลุง      
         โทร. 081 - 9906899 จำนวน 2 เครื่อง      
31 พัทลุง 3 นายนริศ  ขำนุรักษ์ สำนักงานนายนริศ  ขำนุรักษ์      
      629 ม.6 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง      
      โทร. 081 - 9901490 จำนวน  2เครื่อง      
32 ภูเก็ต 1 นางอัญชลี  วานิช เทพบุตร 65/8 ม.5 ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต อ.เมือง 29 ถ.ดีบุก อ.เมือง จ.ภูเก็ต โรงเรียนถลางพระนางสร้าง โรงเหล้าเก่า เทศบาลกะทู้
      จ.ภูเก็ต   ต.เทพกษัตริย์ ถลางภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
      จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง
33 ภูเก็ต 2 นายเรวัตร อารีรอบ        
             
             
34 ยะลา 1 นายประเสริฐ สุวรรณพงษ์ศิริ โรงอิฐพงษ์ไทย       
      259 ถ.เวฬุวัน อ.เมือง จ.ยะลา      
      ผู้ปะสานงาน นายภูริพงษ์      
        โทร. 083 - 1128558 จำนวน 2 เครื่อง      
35 ยะลา 2 นายอับดุลการิม เต็งกะรีนา 201 ถ.ยะลา - โกตา ต.โกตาบารู      
      อ.รามัน จ.ยะลา      
      ผู้ประสานงาน นายดับดุลการิม เต็งกะรีนา      
        โทร.081 - 5434811 จำนวน 2 เครื่อง      
ลำดับ จังหวัด เขต ผู้รับผิดชอบ จุดหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ที่       จุด 1 จุด 2 จุด3 จุด 4
36 ยะลา 3 นายณรงค์  ดูดิง 10/25 ถ.รัตนกิจ ต.ยะรม อ.เบตง      
      จ.ยะลา ผู้ประสานงาน นายอาลัม      
        โทร. 095 - 3939998 จำนวน 2 เครื่อง      
37 ระนอง 1 นายวิรัช  ร่มเย็น 77/16 - 17 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์       
      อ.เมือง  จ.ระนอง       
      จำนวน 2 เครื่อง      
38 สงขลา 1 นายเจือ  ราชสีห์ ที่ทำการเขต 1 เลขที่ 27 ม.9 ต.เกาะยอ วัดแจ้ง ถ. ไทรบุรี  ต.บ่อยาง  อ.เมือง      
      อ.เมือง จ.สงขลา  ผู้ประสานงาน  จ.สงขลา  ผู้ประสานงาน    
      นายพงศภัค  วุฒิปุญญะ นายสมโชค  ดีลิ่น    
      โทร. 081 - 0744443 โทร. 081 - 4190444    
        จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง    
               
39 สงขลา 2 นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ 139 - 141   ถ.พิพัทธ์อุทิศ  2       
      อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา       
       ผู้ประสานงาน คุณชัยวัฒน์  ชัยนาม      
      โทร. 089 - 7386095      
        จำนวน 2 เครื่อง      
ลำดับ จังหวัด เขต ผู้รับผิดชอบ จุดหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ที่       จุด 1 จุด 2 จุด3 จุด 4
40 สงขลา 3 นายวิรัตน์  กัลยาศิริ สาขาพรรค เขต 3 ถ.สนามบิน สำนักสงฆ์บ้านในไร่    
    โทร. 081 - 8971428 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    
      จำนวน 2 เครื่อง  จำนวน 2 เครื่อง    
               
             
41 สงขลา 4 นายชัยวุฒิ  ผ่องแผ้ว สำนักงานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านพังเหวน    
      95/8 -95/9 หมู่ที่1 ต.ปากแตระ อ.ระโนด หมู่6 ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ    
      (ทางเข้าวัดตะพังหม้อ) จำนวน 2 เครื่อง    
      จำนวน 2 เครื่อง      
               
42 สงขลา 5 นายเดชอิศร์ ขาวทอง อาคารหน้าสำนักงานเทศบาล สาขาพรรคเขต 5 อ.สิงหนคร จ.สงขลา    
      เมืองกำแพงเพชร ม.6  ใต้ปั้ม ปตท.     
       ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จำนวน 2 เครื่อง    
      จำนวน 4 เครื่อง      
             
             
43 สงขลา 6 นายถาวร  เสนเนียม ศาลไซทีฮุกโจ้ว เทศบาลคลองแฮะ สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง    
      อ.สะเดา จ.สงขลา ตำบลโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา    
      จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง    
               
ลำดับ จังหวัด เขต ผู้รับผิดชอบ จุดหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ที่       จุด 1 จุด 2 จุด3 จุด 4
44 สงขลา 7 นายศิริโชค  โสภา 88/8 ม.4 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา      
      นายปัญญา สารมาศ 087-7968090      
        จำนวน 2 เครื่อง      
45 สงขลา  8 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สหกรณ์จะนะ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา สหกรณ์เทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา    
      จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง    
               
46 สตูล 1 นพ.อสิ  มะหะหมัดยังกี 36/3 ถ.สมันตประดิษฐ์ ต.พิมาน       
      อ.เมือง  จ.สตูล      
      จำนวน 1 เครื่อง      
47 สตูล 2 นายฮอชาลี  ม่าเหร็ม 345 ม.1  ต.กำแพงเพชร  อ.ละอู  จ.สตูล      
      ผู้ประสานงาน  นายฮอชาลี  ม่าเหร็ม      
      โทร. 089 - 5991582      
        จำนวน 2 เครื่อง      
48 สุราษฎร์ธานี 1 นายชุมพล กาญจนะ ศูนย์สาขาพรรคลิโด้ ซ.ลิโด้ ต.มะขามเตี้ย ขนส่ง จ.สุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย    
    ผู้ประสานงานคุณไก่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี    
      โทร. 081 - 2701443 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง    
49 สุราษฎร์ธานี 2 นายชุมพล กาญจนะ        
    ผู้ประสานงานคุณไก่ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง    
      โทร. 081 - 2701443        
ลำดับ จังหวัด เขต ผู้รับผิดชอบ จุดหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ที่       จุด 1 จุด 2 จุด3 จุด 4
50 สุราษฎร์ธานี 3 นายชุมพล กาญจนะ สาขาพรรค อ.บ้านนาสาร สาขาพรรค ตลาดแม่โสภา    
    ผู้ประสานงานคุณไก่ จ.สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี    
    โทร. 081 - 2701443 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง    
               
51 สุราษฎร์ธานี 4 นายชุมพล กาญจนะ        
      สจ.อ้อย        
      ผู้ประสานงานคุณไก่ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง    
      โทร. 081 - 2701443        
               
52 สุราษฎร์ธานี 5 นายสินิตย์ เลิศไกร 53/3 ม.3 ต.ไทรขิง อ.พระแสง      
      จ.สุราษฎธ์ธานี      
        จำนวน 2 เครื่อง      
53 สุราษฎร์ธานี 6 นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ โรงแรมอุดมลาภ ต.ตลาดไชยา      
      อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี      
        จำนวน 2 เครื่อง      ข่าวอื่นๆ